آموزش کار با دوربین Nikon D5100 / Lynda  Shooting with the Nikon D5100

Lynda Shooting with the Nikon D5100
آموزش کار با دوربین Nikon D5100

 • 5.0 (1 رای)
 • کاربرد : آموزش کار با دوربین Nikon D5100
 • نوع فایل : فیلم آموزشی
 • زبان : انگلیسی
 • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
 • تولید کننده : Lynda
 • سال تولید : 2011

توضیحات

با مشاهده این کورس آموزشی با دوربین Nikon D5100 و قابلیت های آن آشنا شده ، تنظیم گزینه های مختلف آن و راهبری منوهایش را خواهید آموخت . همچنین شیوه صحیح نگهداری و مراقبت از این دوربین عکاسی از دروس این مجموعه است .

برخی از دروس این مجموعه عبارتند از :

SLR چیست ؟ ، اتصال لنز به دوربین ، تصمیم گیری در رابطه با باتری و کارت های حافظه مورد نیاز ، تنظیم Auto Mode ، آموزش ویرایش ISO ، انتخاب یک Focus Point ، آموزش کنترل White Balance ، آموزش تنظیم Exposure در هنگام عکاسی ، آموزش استفاده از Driver and Self-Timer ، آموزش کاربردی Auto-Exposure Bracketing ، انتخاب یک Picture Style و . . .

Description

This course details the features, controls, and options in the Nikon D5100 camera. Author Ben Long provides an overview of a digital single lens reflex (SLR) camera and reviews the Nikon D5100 camera's components and basics of operation, including changing lenses, navigating the menus, shooting in Auto mode, and reviewing and managing photos on the camera’s LCD screen. The course also covers white balance options, advanced metering and autofocus controls, flash, and shooting HD video, and includes a chapter on sensor and camera maintenance.
Topics include:
What is an SLR?
Attaching a lens to a camera
Deciding how many batteries and media cards are needed
Setting Auto mode
Changing ISO
Changing image format and size
Manually selecting a focus point
Correcting exposure while shooting
Controlling white balance
Using a driver and self-timer
Auto exposure bracketing
Selecting a picture style
Using Live View
Shooting video
Using custom functions, such as ISO expansion and mirror lockup
Cleaning the camera and sensor

بخش های فایل

این فایل شامل 183 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00. Introduction
1 86641_01_01_LA01_welcome 16.30 MB DOWNLOAD
2 86641_01_01_LA01_welcome 2.34 KB DOWNLOAD
3 86641_01_02_LA11_whatIsSLR 43.27 MB DOWNLOAD
4 86641_01_02_LA11_whatIsSLR 6.51 KB DOWNLOAD
5 86641_01_03_LA11_howToUse 19.95 MB DOWNLOAD
6 86641_01_03_LA11_howToUse 3.10 KB DOWNLOAD
7 Thumbs 13.00 KB DOWNLOAD
01. Getting to Know Your Nikon Digital SLR
8 86641_02_01_LA11_anatomy 31.51 MB DOWNLOAD
9 86641_02_01_LA11_anatomy 4.66 KB DOWNLOAD
10 86641_02_02_LA11_attachLens 28.73 MB DOWNLOAD
11 86641_02_02_LA11_attachLens 4.75 KB DOWNLOAD
12 86641_02_03_LA11_batteryCard 30.15 MB DOWNLOAD
13 86641_02_03_LA11_batteryCard 4.90 KB DOWNLOAD
14 86641_02_04_LA11_poweringUp 16.61 MB DOWNLOAD
15 86641_02_04_LA11_poweringUp 2.38 KB DOWNLOAD
16 86641_02_05_LA11_factory 43.86 MB DOWNLOAD
17 86641_02_05_LA11_factory 6.62 KB DOWNLOAD
18 86641_02_06_LA11_dateTime 26.22 MB DOWNLOAD
19 86641_02_06_LA11_dateTime 4.16 KB DOWNLOAD
20 86641_02_07_LA11_language 11.37 MB DOWNLOAD
21 86641_02_07_LA11_language 1.88 KB DOWNLOAD
22 86641_02_08_LA11_formatCard 15.34 MB DOWNLOAD
23 86641_02_08_LA11_formatCard 2.41 KB DOWNLOAD
24 86641_02_09_LA11_holdCamera 29.98 MB DOWNLOAD
25 86641_02_09_LA11_holdCamera 5.11 KB DOWNLOAD
26 Thumbs 16.50 KB DOWNLOAD
02. Shooting in Auto Mode
27 86641_03_01_LA11_setAutoMode 17.16 MB DOWNLOAD
28 86641_03_01_LA11_setAutoMode 2.69 KB DOWNLOAD
29 86641_03_02_LA11_viewfinder 44.11 MB DOWNLOAD
30 86641_03_02_LA11_viewfinder 6.98 KB DOWNLOAD
31 86641_03_03_LA11_LCDscreen 25.15 MB DOWNLOAD
32 86641_03_04_LA11_autoFocus 28.61 MB DOWNLOAD
33 86641_03_04_LA11_autoFocus 4.44 KB DOWNLOAD
34 86641_03_05_LA11_lensControls 12.21 MB DOWNLOAD
35 86641_03_05_LA11_lensControls 2.04 KB DOWNLOAD
36 86641_03_06_LA11_flashAutoMode 18.24 MB DOWNLOAD
37 86641_03_06_LA11_flashAutoMode 2.81 KB DOWNLOAD
38 86641_03_07_LA11_imageReview 22.84 MB DOWNLOAD
39 86641_03_07_LA11_imageReview 3.67 KB DOWNLOAD
40 86641_03_08_LA11_imagePlayback 31.72 MB DOWNLOAD
41 86641_03_08_LA11_imagePlayback 4.78 KB DOWNLOAD
42 86641_03_09_LA11_infoEditBut 11.96 MB DOWNLOAD
43 86641_03_09_LA11_infoEditBut 1.78 KB DOWNLOAD
44 Thumbs 15.00 KB DOWNLOAD
03. Shooting in Program Mode
45 86641_04_01_LA11_programMode 11.78 MB DOWNLOAD
46 86641_04_01_LA11_programMode 1.72 KB DOWNLOAD
47 86641_04_02_LA11_exposureComp 31.47 MB DOWNLOAD
48 86641_04_02_LA11_exposureComp 4.31 KB DOWNLOAD
49 86641_04_03_LA11_meterRevisit 20.93 MB DOWNLOAD
50 86641_04_03_LA11_meterRevisit 3.40 KB DOWNLOAD
51 86641_04_04_LA11_changeISO 20.89 MB DOWNLOAD
52 86641_04_04_LA11_changeISO 2.86 KB DOWNLOAD
53 86641_04_05_LA11_flexiblePro 33.60 MB DOWNLOAD
54 86641_04_05_LA11_flexiblePro 5.10 KB DOWNLOAD
55 86641_04_06_LA11_formatSize 48.68 MB DOWNLOAD
56 86641_04_06_LA11_formatSize 6.58 KB DOWNLOAD
57 Thumbs 15.00 KB DOWNLOAD
04. Controlling Autofocus
58 86641_05_01_LA11_selectFocusPt 43.90 MB DOWNLOAD
59 86641_05_01_LA11_selectFocusPt 6.32 KB DOWNLOAD
60 86641_05_02_LA11_focusModes 24.28 MB DOWNLOAD
61 86641_05_02_LA11_focusModes 3.52 KB DOWNLOAD
62 86641_05_03_LA11_manualFocus 29.62 MB DOWNLOAD
63 86641_05_03_LA11_manualFocus 4.27 KB DOWNLOAD
64 Thumbs 15.00 KB DOWNLOAD
05. Controlling White Balance
65 86641_06_01_LA11_WB 25.48 MB DOWNLOAD
66 86641_06_01_LA11_WB 3.86 KB DOWNLOAD
67 86641_06_02_LA11_WBPresets 23.50 MB DOWNLOAD
68 86641_06_02_LA11_WBPresets 3.60 KB DOWNLOAD
69 86641_06_03_LA11_ManualWB 45.33 MB DOWNLOAD
70 86641_06_03_LA11_ManualWB 7.18 KB DOWNLOAD
71 Thumbs 18.50 KB DOWNLOAD
06. Understanding Release Modes
72 86641_07_01_LA11_continuous 39.64 MB DOWNLOAD
73 86641_07_01_LA11_continuous 6.18 KB DOWNLOAD
74 86641_07_02_LA11_quietMode 10.37 MB DOWNLOAD
75 86641_07_02_LA11_quietMode 1.50 KB DOWNLOAD
76 86641_07_03_LA11_selfTimer 18.71 MB DOWNLOAD
77 86641_07_03_LA11_selfTimer 2.96 KB DOWNLOAD
78 86641_07_04_LA11_remoteBulb 42.70 MB DOWNLOAD
79 86641_07_04_LA11_remoteBulb 6.44 KB DOWNLOAD
80 Thumbs 19.00 KB DOWNLOAD
07. Understanding Exposure Control Options
81 86641_08_01_LA11_metering 28.42 MB DOWNLOAD
82 86641_08_01_LA11_metering 4.28 KB DOWNLOAD
83 86641_08_02_LA11_exposureLock 15.39 MB DOWNLOAD
84 86641_08_02_LA11_exposureLock 2.18 KB DOWNLOAD
85 86641_08_03_LA11_aperturePri 43.17 MB DOWNLOAD
86 86641_08_03_LA11_aperturePri 6.59 KB DOWNLOAD
87 86641_08_04_LA11_shutterPri 38.61 MB DOWNLOAD
88 86641_08_04_LA11_shutterPri 6.22 KB DOWNLOAD
89 86641_08_05_LA11_manualMode 29.50 MB DOWNLOAD
90 86641_08_05_LA11_manualMode 4.39 KB DOWNLOAD
91 86641_08_06_LA11_expBracket 25.66 MB DOWNLOAD
92 86641_08_06_LA11_expBracket 3.49 KB DOWNLOAD
93 86641_08_07_LA11_activeDlite 24.23 MB DOWNLOAD
94 86641_08_07_LA11_activeDlite 3.54 KB DOWNLOAD
95 86641_08_08_LA11_distortionCtrl 10.27 MB DOWNLOAD
96 86641_08_08_LA11_distortionCtrl 1.55 KB DOWNLOAD
97 86641_08_09_LA11_noiseReduc 15.89 MB DOWNLOAD
98 86641_08_09_LA11_noiseReduc 2.46 KB DOWNLOAD
99 86641_08_10_LA11_highISOnoise 26.37 MB DOWNLOAD
100 86641_08_10_LA11_highISOnoise 4.16 KB DOWNLOAD
101 86641_08_11_LA11_HDR 31.26 MB DOWNLOAD
102 86641_08_11_LA11_HDR 4.82 KB DOWNLOAD
103 86641_08_12_LA11_multipleExp 16.15 MB DOWNLOAD
104 86641_08_12_LA11_multipleExp 2.39 KB DOWNLOAD
105 86641_08_13_LA11_intervalTimer 44.92 MB DOWNLOAD
106 86641_08_13_LA11_intervalTimer 7.02 KB DOWNLOAD
08. Learning More Playback Options
107 86641_09_01_LA11_metadata 39.44 MB DOWNLOAD
108 86641_09_01_LA11_metadata 6.12 KB DOWNLOAD
109 86641_09_02_LA11_MonitorBrite 10.76 MB DOWNLOAD
110 86641_09_02_LA11_MonitorBrite 1.66 KB DOWNLOAD
111 86641_09_03_LA11_protectDelete 40.36 MB DOWNLOAD
112 86641_09_03_LA11_protectDelete 6.33 KB DOWNLOAD
113 86641_09_04_LA11_createFolders 17.14 MB DOWNLOAD
114 86641_09_04_LA11_createFolders 2.71 KB DOWNLOAD
09. Shooting with Scene Modes
115 86641_10_01_LA11_sceneMode 12.85 MB DOWNLOAD
116 86641_10_01_LA11_sceneMode 1.88 KB DOWNLOAD
117 86641_10_02_LA11_imageFormat 26.86 MB DOWNLOAD
118 86641_10_02_LA11_imageFormat 4.32 KB DOWNLOAD
119 Thumbs 17.50 KB DOWNLOAD
10. Shooting with Flash
120 86641_11_01_LA11_fillFlash 9.16 MB DOWNLOAD
121 86641_11_01_LA11_fillFlash 1.25 KB DOWNLOAD
122 86641_11_02_LA11_flashExpComp 21.09 MB DOWNLOAD
123 86641_11_02_LA11_flashExpComp 2.94 KB DOWNLOAD
124 86641_11_03_LA11_redEyeReduc 17.28 MB DOWNLOAD
125 86641_11_03_LA11_redEyeReduc 2.52 KB DOWNLOAD
126 86641_11_04_LA11_slowSyncFlash 28.77 MB DOWNLOAD
127 86641_11_04_LA11_slowSyncFlash 4.32 KB DOWNLOAD
11. Shooting with Picture Controls
128 86641_12_01_LA11_picCtrls 21.79 MB DOWNLOAD
129 86641_12_01_LA11_picCtrls 3.44 KB DOWNLOAD
130 86641_12_02_LA11_selPicCtrl 21.40 MB DOWNLOAD
131 86641_12_02_LA11_selPicCtrl 3.09 KB DOWNLOAD
132 86641_12_03_LA11_modPicCtrl 14.73 MB DOWNLOAD
133 86641_12_03_LA11_modPicCtrl 2.34 KB DOWNLOAD
134 86641_12_04_LA11_monochrome 11.53 MB DOWNLOAD
135 86641_12_04_LA11_monochrome 1.86 KB DOWNLOAD
12. Using Live View
136 86641_13_01_LA11_activateLV 26.91 MB DOWNLOAD
137 86641_13_01_LA11_activateLV 4.03 KB DOWNLOAD
138 86641_13_02_LA11_focusLV 32.53 MB DOWNLOAD
139 86641_13_02_LA11_focusLV 4.70 KB DOWNLOAD
140 86641_13_03_LA11_Lvdrawbacks 23.52 MB DOWNLOAD
141 86641_13_03_LA11_Lvdrawbacks 3.86 KB DOWNLOAD
13. Shooting Video
142 86641_14_01_LA11_configVideo 46.02 MB DOWNLOAD
143 86641_14_01_LA11_configVideo 6.86 KB DOWNLOAD
144 86641_14_02_LA11_focusMenu 36.83 MB DOWNLOAD
145 86641_14_02_LA11_focusMenu 5.74 KB DOWNLOAD
146 86641_14_03_LA11_moviePlayback 13.41 MB DOWNLOAD
147 86641_14_03_LA11_moviePlayback 1.81 KB DOWNLOAD
14. Customizing Menus and Settings
148 86641_15_01_LA11_customFunc 19.11 MB DOWNLOAD
149 86641_15_01_LA11_customFunc 2.90 KB DOWNLOAD
150 86641_15_02_LA11_AFCpriority 8.02 MB DOWNLOAD
151 86641_15_02_LA11_AFCpriority 1.15 KB DOWNLOAD
152 86641_15_03_LA11_Afassist 9.17 MB DOWNLOAD
153 86641_15_03_LA11_Afassist 1.40 KB DOWNLOAD
154 86641_15_04_LA11_selfTimer 15.11 MB DOWNLOAD
155 86641_15_04_LA11_selfTimer 2.56 KB DOWNLOAD
156 86641_15_05_LA11_isoDispla 11.67 MB DOWNLOAD
157 86641_15_05_LA11_isoDispla 1.85 KB DOWNLOAD
158 86641_15_06_LA11_fileNumberSeq 14.72 MB DOWNLOAD
159 86641_15_06_LA11_fileNumberSeq 2.05 KB DOWNLOAD
160 86641_15_07_LA11_ExpDelay 12.90 MB DOWNLOAD
161 86641_15_07_LA11_ExpDelay 1.88 KB DOWNLOAD
162 86641_15_08_LA11_assignFn 9.47 MB DOWNLOAD
163 86641_15_08_LA11_assignFn 1.48 KB DOWNLOAD
164 86641_15_09_LA11_assignAELAFL 14.61 MB DOWNLOAD
165 86641_15_09_LA11_assignAELAFL 1.86 KB DOWNLOAD
166 86641_15_10_LA11_reverse 7.70 MB DOWNLOAD
167 86641_15_10_LA11_reverse 1.17 KB DOWNLOAD
168 86641_15_11_LA11_revDialRotate 10.41 MB DOWNLOAD
169 86641_15_11_LA11_revDialRotate 1.44 KB DOWNLOAD
15. Retouching Images
170 86641_16_01_LA11_imageRetouch 9.01 MB DOWNLOAD
171 86641_16_01_LA11_imageRetouch 1.42 KB DOWNLOAD
172 86641_16_02_LA11_applyRetouch 17.33 MB DOWNLOAD
173 86641_16_02_LA11_applyRetouch 2.62 KB DOWNLOAD
174 86641_16_03_LA11_NEFraw 17.37 MB DOWNLOAD
175 86641_16_03_LA11_NEFraw 2.42 KB DOWNLOAD
16. Taking Care of Your Camera
176 86641_17_01_LA11_cleaning 17.30 MB DOWNLOAD
177 86641_17_01_LA11_cleaning 2.87 KB DOWNLOAD
178 86641_17_02_LA11_condTemp 21.35 MB DOWNLOAD
179 86641_17_02_LA11_condTemp 3.57 KB DOWNLOAD
180 86641_17_03_MM11_firmware 15.25 MB DOWNLOAD
181 86641_17_03_MM11_firmware 2.90 KB DOWNLOAD
17. Conclusion
182 86641_18_01_LA11_goodbye 3.76 MB DOWNLOAD
183 86641_18_01_LA11_goodbye 748 Bytes DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

 • گلنار
  (15:34)   1398/4/27
  گزارش تخلف گزارش تخلف دارد
  سلام شما ک زحمت کشیدی کل آموزش رو گذاشتی پس چرا معنی نکردی ما ک انگلیسی متوجه نمیشیم

بارگزاری