آموزش شیوه های بازاریابی Growth Hacking / Lynda Growth Hacking Fundamentals

Lynda Growth Hacking Fundamentals
آموزش شیوه های بازاریابی Growth Hacking

  • 5.0 (1 رای)
  • کاربرد : آموزش شیوه های بازاریابی Growth Hacking
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2015

توضیحات

همانطور که می دانید یکی از شیوه های جدید بازاریابی که بویژه در فضای رسانه های اجتماعی به خوبی جواب می دهد شیوه Growth Hacking است. با استفاده از این شیوه می توانیم به سرعت مشتری های خود را افزایش دهیم.

همه روشهای بازاریابی چنین ادعایی دارند. اما Growth Hacking با استفاده از تکنیک های ویژه SEO و حضور در رسانه های اجتماعی این کار را بخوبی انجام می دهد.

Description

Learn the concepts, methods, and successful real-world uses of growth hacking to quickly expand your customer base. Join marketing expert Brad Batesole as he explains what elements have to be in place for growth hacking to be successful, including site analytics, a great landing page, an understanding of the funnel, and a solid testing plan. Brad then explains typical growth-hacking opportunities as well as strategies for generating an audience via SEO, influencers, content marketing, social-media engagements, advertising, current events, and more.

The course concludes with growth-hacking case studies, highlighting the growth-hacking techniques that helped propel such companies as Airbnb, Uber, and Tinder to explosive growth.
Topics include:
What is growth hacking?
Understanding the funnel
Setting up tracking and analytics
Leveraging customers and existing users
Testing ideas
Generating an audience
Creating an incentive strategy
Real-world examples of successful growth hacking

بخش های فایل

این فایل شامل 74 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
01. Introduction
1 01 - Welcome 10.33 MB DOWNLOAD
2 01 - Welcome 2.00 KB DOWNLOAD
02. Fundamentals of Growth Hacking
3 01 - What is growth hacking- 29.76 MB DOWNLOAD
4 01 - What is growth hacking- 6.91 KB DOWNLOAD
5 02 - What makes a great growth hacker- 25.45 MB DOWNLOAD
6 02 - What makes a great growth hacker- 4.68 KB DOWNLOAD
7 03 - The process of growth hacking 17.63 MB DOWNLOAD
8 03 - The process of growth hacking 3.38 KB DOWNLOAD
9 04 - Understanding the funnel 14.01 MB DOWNLOAD
10 04 - Understanding the funnel 4.70 KB DOWNLOAD
03. Developing a Plan for Growth
11 01 - Understanding your customer 25.42 MB DOWNLOAD
12 01 - Understanding your customer 5.96 KB DOWNLOAD
13 02 - Understanding your product 33.23 MB DOWNLOAD
14 02 - Understanding your product 6.35 KB DOWNLOAD
15 03 - Identifying your core strengths 17.53 MB DOWNLOAD
16 03 - Identifying your core strengths 3.57 KB DOWNLOAD
17 04 - Setting up your tracking and analytics 25.74 MB DOWNLOAD
18 04 - Setting up your tracking and analytics 5.03 KB DOWNLOAD
04. Preparing for Growth
19 01 - Integrate remarketing 15.25 MB DOWNLOAD
20 01 - Integrate remarketing 3.26 KB DOWNLOAD
21 02 - Build an incredible experience 19.87 MB DOWNLOAD
22 02 - Build an incredible experience 3.79 KB DOWNLOAD
23 03 - Evaluate your fit 15.15 MB DOWNLOAD
24 03 - Evaluate your fit 4.67 KB DOWNLOAD
25 04 - Leverage your customers 27.67 MB DOWNLOAD
26 04 - Leverage your customers 5.82 KB DOWNLOAD
27 05 - Retain your existing users 30.09 MB DOWNLOAD
28 05 - Retain your existing users 6.80 KB DOWNLOAD
05. Planning Clear Tests
29 01 - What is A-B testing- 18.49 MB DOWNLOAD
30 01 - What is A-B testing- 5.02 KB DOWNLOAD
31 02 - Data-driven growth hacks 36.54 MB DOWNLOAD
32 02 - Data-driven growth hacks 7.72 KB DOWNLOAD
33 03 - Handling failed experiments 38.38 MB DOWNLOAD
34 03 - Handling failed experiments 8.55 KB DOWNLOAD
06. Choosing Your Growth Hack
35 01 - Finding your opportunity 33.84 MB DOWNLOAD
36 01 - Finding your opportunity 7.79 KB DOWNLOAD
37 02 - Staying focused 15.76 MB DOWNLOAD
38 02 - Staying focused 3.33 KB DOWNLOAD
39 03 - Researching your competition 21.02 MB DOWNLOAD
40 03 - Researching your competition 8.66 KB DOWNLOAD
07. Generate Your Audience
41 01 - Identify core influencers 19.59 MB DOWNLOAD
42 01 - Identify core influencers 4.81 KB DOWNLOAD
43 02 - Unlock virality 23.93 MB DOWNLOAD
44 02 - Unlock virality 6.61 KB DOWNLOAD
45 03 - Taking a less-direct approach 20.32 MB DOWNLOAD
46 03 - Taking a less-direct approach 3.73 KB DOWNLOAD
47 04 - A look at research tools 9.24 MB DOWNLOAD
48 04 - A look at research tools 8.46 KB DOWNLOAD
08. Incentivize Your Users
49 01 - Creating an incentive strategy 42.40 MB DOWNLOAD
50 01 - Creating an incentive strategy 7.80 KB DOWNLOAD
51 02 - Exclusivity as an incentive 31.42 MB DOWNLOAD
52 02 - Exclusivity as an incentive 5.85 KB DOWNLOAD
53 03 - Social-currency incentives 14.61 MB DOWNLOAD
54 03 - Social-currency incentives 2.72 KB DOWNLOAD
09. Generating Growth Moments
55 01 - Creating partnerships 22.31 MB DOWNLOAD
56 01 - Creating partnerships 4.92 KB DOWNLOAD
57 02 - Consider walking the gray line 28.77 MB DOWNLOAD
58 02 - Consider walking the gray line 5.39 KB DOWNLOAD
59 03 - API integrations 18.37 MB DOWNLOAD
60 03 - API integrations 3.79 KB DOWNLOAD
10. Case Studies
61 01 - Introducing the case studies 6.89 MB DOWNLOAD
62 01 - Introducing the case studies 1.51 KB DOWNLOAD
63 02 - Airbnb 20.25 MB DOWNLOAD
64 02 - Airbnb 12.74 KB DOWNLOAD
65 03 - Tinder 8.11 MB DOWNLOAD
66 03 - Tinder 6.68 KB DOWNLOAD
67 04 - Square 6.29 MB DOWNLOAD
68 04 - Square 7.08 KB DOWNLOAD
69 05 - JetBlue 4.77 MB DOWNLOAD
70 05 - JetBlue 3.27 KB DOWNLOAD
71 06 - Uber 2.75 MB DOWNLOAD
72 06 - Uber 3.54 KB DOWNLOAD
11. Conclusion
73 01 - Wrapping up 12.55 MB DOWNLOAD
74 01 - Wrapping up 3.68 KB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری