آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC / Lynda Illustrator CC 2015 One on One Fundamentals

Lynda Illustrator CC 2015 One on One Fundamentals
آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC

  • کاربرد : آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2015

توضیحات

فیلم آموزشی Illustrator CC One on One ، آموزش کامل نرم افزار Adobe Illustrator CC می باشد که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان آن قرار گرفته است . این فیلم آموزشی بصورت کامل و برای سطوح مبتدی تا پیشرفته می باشد و عزیزانی که هیچگونه آشنایی با این نرم افزار قدرتمند ندارند می توانند از طریق این مجموعه کاملا با آن آشنایی پیدا کنند . این فیلم آموزشی در چهار سطح Fundamentals ، Intermediate ، Advanced ، Mastery ، سعی بر آموزش گام به گام را دارد تا شما عزیزان بتوانید از ابتدا با مفاهیم اصلی و اصولی نرم افزار Illustrator CC آشنا شوید . شما همراه با Deke McClelland ، مدرس فیلم آموزشی Illustrator CC One on One ، می توانید با تمام زوایاس این نرم افزار آشنا شده و کاربرد ابزار های آن را به راحتی فرا بگیرید . این مجموعه با داشتن پروژه های تمرینی این امکان را به شما می دهد تا همزمان با دیدن فیلم های آموزشی به انجام این تمرینات بصورتی عملی بپردازید .

Description

Want to master the most powerful vector-based drawing program on the planet? It starts with getting the most comprehensive training available. With all-new movies and all-new exercise files, Illustrator CC 2015 One-on-One: Fundamentals is the first in a series of three courses by industry pro Deke McClelland. With these tutorials, you'll be able to create amazing works of art and design. You'll get exactly what you need to know, in the order you need to know it, whenever it's most convenient for you to learn.

Start watching to learn how to create multipage documents with artboards; how to draw anything you can imagine with the Pen, Pencil, and Curvature tools; and how to start adding color to your artwork with swatches. Deke also covers drawing shapes, adjusting strokes, formatting text, and painting digitally, with or without a tablet. Each chapter should leave you with a new set of skills—and a sense of accomplishment.

And as Creative Cloud evolves, so will we. Check back every time Illustrator updates for new movies, new feature reviews, and new ways to work.
Topics include:
Opening, creating, saving, and closing documents
Working with artboards
Zooming and panning
Drawing lines, arcs, grids, and spirals
Drawing shapes
Creating compound paths
Working in RGB vs. CMYK color modes
Creating and applying swatches
Adjusting the line weight of strokes
Formatting text
Building custom paths with the Shape Builder and Join tools
Freeform drawing with the Pencil
Painting and erasing artwork
Painting with a tablet
Drawing with the Curvature tool

بخش های فایل

این فایل شامل 170 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00. Introduction
1 00_01-Welcome to OneonOne 82.06 MB DOWNLOAD
01. Working with Documents
2 01_01-A first look at using Illustrator 6.90 MB DOWNLOAD
3 01_02-Opening from the Windows desktop 18.89 MB DOWNLOAD
4 01_03-Opening from the Macintosh Finder 23.51 MB DOWNLOAD
5 01_04-Creating a new document 12.50 MB DOWNLOAD
6 01_05-Points, picas, and other units 11.55 MB DOWNLOAD
7 01_06-The advanced document settings 13.12 MB DOWNLOAD
8 01_07-Modifying your new document 12.91 MB DOWNLOAD
9 01_08-Saving your changes 16.67 MB DOWNLOAD
10 01_09-Closing open documents on the PC 10.12 MB DOWNLOAD
11 01_10-Closing open documents on the Mac 16.41 MB DOWNLOAD
02. Working with Artboards
12 02_01-Pages of any size, at any angle 8.43 MB DOWNLOAD
13 02_02-Using the Artboard tool 18.98 MB DOWNLOAD
14 02_03-Undo, Redo, and Revert 7.04 MB DOWNLOAD
15 02_04-Deleting and scaling artboards 14.80 MB DOWNLOAD
16 02_05-Creating and duplicating artboards 20.47 MB DOWNLOAD
17 02_06-Artboard tips and tricks 10.37 MB DOWNLOAD
18 02_07-Introducing the Artboard panel 16.81 MB DOWNLOAD
19 02_08-Autoarranging artboards 14.43 MB DOWNLOAD
20 02_09-Artboards and rulers 16.03 MB DOWNLOAD
03. Getting Around
21 03_01-Navigating your artwork 6.62 MB DOWNLOAD
22 03_02-Zooming in and out 18.13 MB DOWNLOAD
23 03_03-Using the more precise zoom tool 19.79 MB DOWNLOAD
24 03_04-Animated zooming and GPU performance 28.99 MB DOWNLOAD
25 03_05-Scrolling or panning a document 12.95 MB DOWNLOAD
26 03_06-Specifying a custom zoom level 14.63 MB DOWNLOAD
27 03_07-Working with multiple open documents 20.79 MB DOWNLOAD
28 03_08-Panels and workspaces important 21.25 MB DOWNLOAD
29 03_09-Cycling between screen modes 17.89 MB DOWNLOAD
04. Drawing Lines
30 04_01-Now, we draw 4.91 MB DOWNLOAD
31 04_02-Creating center guides 13.38 MB DOWNLOAD
32 04_03-Using the Line Segment tool 9.60 MB DOWNLOAD
33 04_04-Drawing straight lines 11.34 MB DOWNLOAD
34 04_05-Duplicating and extending 15.21 MB DOWNLOAD
35 04_06-Using the Move command 11.97 MB DOWNLOAD
36 04_07-Introducing the Scissors tool 9.49 MB DOWNLOAD
37 04_08-Joining your line segments 12.06 MB DOWNLOAD
38 04_09-Using the Arc tool 13.85 MB DOWNLOAD
39 04_10-Using the Rectangular Grid tool 16.89 MB DOWNLOAD
40 04_11-Using the Polar Grid tool 8.95 MB DOWNLOAD
41 04_12-Using the Spiral tool 19.73 MB DOWNLOAD
42 04_13-Adding a circular end to a spiral 11.70 MB DOWNLOAD
43 04_14-Adjusting the curvature of an arc 14.44 MB DOWNLOAD
44 04_15-Centering all artwork on an artboard 7.51 MB DOWNLOAD
05. Drawing Shapes
45 05_01-And now, we draw better 6.75 MB DOWNLOAD
46 05_02-Creating a timesaving template 10.07 MB DOWNLOAD
47 05_03-Using the Ellipse tool 19.84 MB DOWNLOAD
48 05_04-Drawing two perfect circles 17.79 MB DOWNLOAD
49 05_05-Creating compound paths 17.67 MB DOWNLOAD
50 05_06-Using the Rectangle tool 17.07 MB DOWNLOAD
51 05_07-The dynamic round corner controls 16.75 MB DOWNLOAD
52 05_08-Adding some simple reflections 16.15 MB DOWNLOAD
53 05_09-Rotating your artwork into position 13.86 MB DOWNLOAD
54 05_10-Using the Polygon and Star tools 17.24 MB DOWNLOAD
55 05_12-Repeating stars in alternating rows 14.15 MB DOWNLOAD
56 05_13-Introducing the Group Isolation mode 16.72 MB DOWNLOAD
57 05_14-Adding a drop shadow to a layer 7.80 MB DOWNLOAD
58 05_15-Using the crazy Flare tool 27.04 MB DOWNLOAD
59 05_16-The topsecret tilde key trick 17.64 MB DOWNLOAD
06. Color and Swatches
60 06_01-How color works 9.91 MB DOWNLOAD
61 06_02-The color modes RGB vs. CMYK 20.09 MB DOWNLOAD
62 06_03-Hue, Saturation, and Brightness 12.88 MB DOWNLOAD
63 06_04-Selecting a color from the spectrum ramp 12.12 MB DOWNLOAD
64 06_06-Working with global swatches 17.92 MB DOWNLOAD
65 06_07-Searching swatches by name 13.37 MB DOWNLOAD
66 06_08-Autodeleting and adding swatches 14.66 MB DOWNLOAD
67 06_09-Using the Eyedropper tool 15.19 MB DOWNLOAD
68 06_10-Loading swatches from another document 11.55 MB DOWNLOAD
07. Strokes Dashes and Arrows
69 07_01-The rich world of strokes 6.40 MB DOWNLOAD
70 07_02-Adjusting the line weight 12.09 MB DOWNLOAD
71 07_03-How strokes align to path outlines 17.06 MB DOWNLOAD
72 07_04-Caps, joins, and miter limit 13.51 MB DOWNLOAD
73 07_05-Making practical use of caps and joins 17.88 MB DOWNLOAD
74 07_08-Numerically adjusting Width Points 13.86 MB DOWNLOAD
75 07_09-Custom aligning strokes to paths 8.72 MB DOWNLOAD
76 07_10-Creating a custom Width Profile 18.86 MB DOWNLOAD
77 07_11-Creating a classic rounddotted outline 8.50 MB DOWNLOAD
78 07_12-Drawing a quickanddirty gear 18.83 MB DOWNLOAD
79 07_13-Combining multiple strokes 10.46 MB DOWNLOAD
80 07_14-Offsetting strokes to simulate depth 15.88 MB DOWNLOAD
08. Creating and Formatting Text
81 08_01-Text at its best 9.38 MB DOWNLOAD
82 08_02-Setting up page margins 13.43 MB DOWNLOAD
83 08_03-Placing and flowing text 15.98 MB DOWNLOAD
84 08_04-Creating multicolumn text frames 17.82 MB DOWNLOAD
85 08_05-The Smart Punctuation command 11.63 MB DOWNLOAD
86 08_06-Working with point type 21.72 MB DOWNLOAD
87 08_07-Formatting display text 16.50 MB DOWNLOAD
88 08_08-Fitting headline and optical kerning 25.85 MB DOWNLOAD
89 08_10-Creating a drop cap 12.14 MB DOWNLOAD
90 08_11-Wrapping text around a graphic 25.88 MB DOWNLOAD
91 08_12-Resolving widows and orphans 17.54 MB DOWNLOAD
92 08_13-Finding a character with the Glyphs panel 26.73 MB DOWNLOAD
93 08_14-Creating a paragraph style 20.43 MB DOWNLOAD
94 08_15-Redefining a paragraph style 20.68 MB DOWNLOAD
95 08_16-Creating type on a path 17.67 MB DOWNLOAD
09. Building Custom Paths
96 09_01-Join and the Shape Builder 9.62 MB DOWNLOAD
97 09_02-Using the Join command 20.72 MB DOWNLOAD
98 09_03-Using the Join tool 10.03 MB DOWNLOAD
99 09_04-Using the Shape Builder tool 13.54 MB DOWNLOAD
100 09_05-More ways to use the Shape Builder 16.48 MB DOWNLOAD
101 09_06-Creating a realworld project 12.17 MB DOWNLOAD
102 09_07-Creating an inset reflection 16.49 MB DOWNLOAD
103 09_08-Coloring a path with the Shape Builder 13.60 MB DOWNLOAD
104 09_09-Sculpting with variablewidth strokes 11.53 MB DOWNLOAD
105 09_10-Converting text to path outlines 18.28 MB DOWNLOAD
106 09_11-Gap detection and path splitting 15.96 MB DOWNLOAD
10. Using the Pencil Tool
107 10_01-The worlds best freeform drawing tool 8.61 MB DOWNLOAD
108 10_02-Drawing freeform path outlines 11.92 MB DOWNLOAD
109 10_03-The Smooth tool and Path Eraser 6.99 MB DOWNLOAD
110 10_04-Extending and connecting paths 7.99 MB DOWNLOAD
111 10_05-Drawing straight and perpendicular lines 8.72 MB DOWNLOAD
112 10_07-Combining the Pencil with a drawing tablet 21.67 MB DOWNLOAD
113 10_08-Coloring your Pencil tool art 24.19 MB DOWNLOAD
11. Painting and Erasing
114 11_01-The best tools for painting 11.05 MB DOWNLOAD
115 11_03-Fusing path outlines together 13.01 MB DOWNLOAD
116 11_04-Introducing the Eraser tool 19.07 MB DOWNLOAD
117 11_05-Reassigning keyboard shortcuts 9.73 MB DOWNLOAD
118 11_06-Merging selected paths 12.01 MB DOWNLOAD
119 11_07-Releasing compound paths 14.81 MB DOWNLOAD
120 11_08-Erasing and smoothing lumps 16.19 MB DOWNLOAD
121 11_09-Painting with a few simple clicks 9.60 MB DOWNLOAD
122 11_11-Painting with a drawing tablet 17.52 MB DOWNLOAD
12. Using the Curvature Tool
123 12_01-Drawing one point at a time 13.53 MB DOWNLOAD
124 12_02-Drawing with the Curvature tool 10.05 MB DOWNLOAD
125 12_03-Working with smooth and corner points 8.28 MB DOWNLOAD
126 12_04-Curvature tool curiosities 11.26 MB DOWNLOAD
127 12_05-Creating quick smooth shapes 20.98 MB DOWNLOAD
128 12_06-Tracing a custom path outline 20.89 MB DOWNLOAD
129 12_07-Drawing slender, organic forms 17.54 MB DOWNLOAD
130 12_08-Adding line art embellishments 18.86 MB DOWNLOAD
131 12_09-Creating a paintsplattered background 10.95 MB DOWNLOAD
13. Using the Pen Tool
132 13_01-Creating corner points 15.52 MB DOWNLOAD
133 13_02-How smooth points work 14.30 MB DOWNLOAD
134 13_03-Drawing smooth points 16.18 MB DOWNLOAD
135 13_04-Creating cusp points 13.41 MB DOWNLOAD
136 13_05-Using the Anchor Point tool 13.97 MB DOWNLOAD
137 13_06-Realworld drawing with the Pen tool 33.00 MB DOWNLOAD
138 13_07-Drawing perspective edges 23.04 MB DOWNLOAD
139 13_08-Drawing a few distress marks 33.43 MB DOWNLOAD
140 13_09-Drawing a long perspective shadow 12.74 MB DOWNLOAD
141 13_10-Getting smooth results from smooth points 30.04 MB DOWNLOAD
142 13_11-Giving a letter a 3D beveled edge 21.26 MB DOWNLOAD
143 13_12-Combining curved and straight segments 33.75 MB DOWNLOAD
144 13_13-A preview of round corners 39.01 MB DOWNLOAD
14. Drawing with Round Corners
145 14_01-Making corners smooth 7.43 MB DOWNLOAD
146 14_02-The round corner widget 8.44 MB DOWNLOAD
147 14_03-Rounding off corner points 13.21 MB DOWNLOAD
148 14_04-Changing the corner type 8.87 MB DOWNLOAD
149 14_05-Rounding characters of type 15.61 MB DOWNLOAD
150 14_06-Absolute vs. relative rounding 18.46 MB DOWNLOAD
151 14_07-Drawing with rounded rectangles 11.40 MB DOWNLOAD
152 14_08-Drawing an iPhone 20.32 MB DOWNLOAD
153 14_09-Decorating an iPhone screen 14.68 MB DOWNLOAD
154 14_10-Drawing a leather smartphone case 14.90 MB