آموزش استفاده از تمامی امکانات دوربین عکاسی Canon 60D / Lynda Shooting with the Canon 60D

Lynda Shooting with the Canon 60D
آموزش استفاده از تمامی امکانات دوربین عکاسی Canon 60D

  • کاربرد : آموزش استفاده از تمامی امکانات دوربین عکاسی Canon 60D
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2011

توضیحات

در طی دروس این مجموعه آموزش بر استفاده از تمامی قابلیت ها و امکانات دوربین عکاسی Canon 60D به خوبی مسلط خواهید شد

Description

This course details the features, controls, and options in the Canon EOS 60D camera. Author Ben Long provides an overview of a digital single lens reflex (SLR) camera and reviews the components and operation of the Canon 60D camera, including changing lenses, navigating the menus, shooting in Auto mode, and reviewing and managing photos on the camera's LCD screen. The course also covers white balance options, advanced metering and autofocus controls, flash, and shooting HD video, and includes a chapter on sensor and camera maintenance.
Topics include:
What is an SLR?
Attaching a lens to a camera
Deciding how many batteries and media cards are needed
Setting Auto mode
Changing ISO
Changing image format and size
Manually selecting a focus point
Correcting exposure while shooting
Controlling white balance
Using a driver and self-timer
Auto exposure bracketing
Selecting a picture style
Using Live View
Shooting video
Using custom functions, such as ISO expansion and mirror lockup
Cleaning the camera and sensor

بخش های فایل

این فایل شامل 104 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 Introduction
1 00_01-welcome 14.75 MB DOWNLOAD
2 00_02-SLR 41.28 MB DOWNLOAD
3 00_03-Howtouse 19.97 MB DOWNLOAD
4 Thumbs 16.00 KB DOWNLOAD
01 Getting to Know Your Canon SLR
5 01_01-Anatomy 28.77 MB DOWNLOAD
6 01_02-attachLens 30.80 MB DOWNLOAD
7 01_03-BatteryCard 24.11 MB DOWNLOAD
8 01_04-Powerup 19.92 MB DOWNLOAD
9 01_05-FactDefauts 30.80 MB DOWNLOAD
10 01_06-Dateandtime 17.78 MB DOWNLOAD
11 01_07-Language 12.35 MB DOWNLOAD
12 01_08-Formatcard 25.70 MB DOWNLOAD
13 01_09-holdCamera 28.60 MB DOWNLOAD
14 Thumbs 14.50 KB DOWNLOAD
02 Shooting in Auto Mode
15 02_01-autoMode 36.87 MB DOWNLOAD
16 02_02-viewfinder 49.00 MB DOWNLOAD
17 02_03-LCDscreen 21.15 MB DOWNLOAD
18 02_04-Autofocus 14.81 MB DOWNLOAD
19 02_05-lensControls 15.30 MB DOWNLOAD
20 02_06-Flashauto 17.07 MB DOWNLOAD
21 02_07-ImageReview 20.19 MB DOWNLOAD
22 02_08-Playback 35.32 MB DOWNLOAD
23 Thumbs 19.00 KB DOWNLOAD
03 Shooting in Program Mode
24 03_01-program 6.41 MB DOWNLOAD
25 03_02-exposureComp 28.13 MB DOWNLOAD
26 03_03-unlockButton 17.03 MB DOWNLOAD
27 03_04-MeteringTimer 14.30 MB DOWNLOAD
28 03_05-changeISO 31.30 MB DOWNLOAD
29 03_06-Programshift 28.34 MB DOWNLOAD
30 03_07-Formatsize 47.92 MB DOWNLOAD
31 03_08-creativeAuto 29.46 MB DOWNLOAD
32 03_09-infoButton 26.87 MB DOWNLOAD
33 03_10-level 8.36 MB DOWNLOAD
34 03_11-Qbutton 35.39 MB DOWNLOAD
35 Thumbs 20.50 KB DOWNLOAD
04 Controlling Autofocus
36 04_01-focusPoints 28.13 MB DOWNLOAD
37 04_02-focusModes 19.50 MB DOWNLOAD
38 04_03-manualFocus 26.31 MB DOWNLOAD
39 Thumbs 15.00 KB DOWNLOAD
05 Controlling White Balance
40 05_01-autoWhiteBal 27.15 MB DOWNLOAD
41 05_02-WBpresets 25.98 MB DOWNLOAD
42 05_03-manualWB 32.59 MB DOWNLOAD
43 Thumbs 15.50 KB DOWNLOAD
06 Using Drive Mode and the Self-Timer
44 06_01-driveMode 27.61 MB DOWNLOAD
45 06_02-selfTimer 23.93 MB DOWNLOAD
46 06_03-remoteControl 25.49 MB DOWNLOAD
47 Thumbs 16.00 KB DOWNLOAD
07 Using Exposure Control Options
48 07_01-meteringModes 21.14 MB DOWNLOAD
49 07_02-ExposureLock 13.98 MB DOWNLOAD
50 07_03-aperturePrior 29.71 MB DOWNLOAD
51 07_04-DOFPreview 23.69 MB DOWNLOAD
52 07_05-shutterPrior 20.73 MB DOWNLOAD
53 07_06-manualMode 26.78 MB DOWNLOAD
54 07_07-AutoExBracket 32.68 MB DOWNLOAD
55 07_08-autoLightOpt 17.81 MB DOWNLOAD
56 07_09-periphIllum 13.96 MB DOWNLOAD
08 More Playback Options
57 08_01-metadata 26.83 MB DOWNLOAD
58 08_02-LCDBrightness 12.48 MB DOWNLOAD
59 08_03-rotation 20.69 MB DOWNLOAD
60 08_04-ratingImages 27.02 MB DOWNLOAD
61 08_05-applyFilters 20.72 MB DOWNLOAD
62 08_06-protectDelete 39.14 MB DOWNLOAD
63 08_07-fileNumbering 29.54 MB DOWNLOAD
64 08_08-createfolders 8.88 MB DOWNLOAD
65 08_09-copyright 20.42 MB DOWNLOAD
66 Thumbs 15.50 KB DOWNLOAD
09 Shooting with Scene Modes
67 09_01-SceneMode 12.03 MB DOWNLOAD
68 09_02-imageFormat 33.64 MB DOWNLOAD
10 Shooting with Flash
69 10_01-FillFlash 15.03 MB DOWNLOAD
70 10_02-flashExpComp 17.11 MB DOWNLOAD
71 10_03-RedEyereduc 11.42 MB DOWNLOAD
72 10_04-NightPortrait 20.73 MB DOWNLOAD
11 Shooting with Picture Styles
73 11_01-picStyles 22.26 MB DOWNLOAD
74 11_02-SelectStyle 14.88 MB DOWNLOAD
75 11_03-predefined 12.23 MB DOWNLOAD
76 11_04-monochrome 12.24 MB DOWNLOAD
12 Using Live View
77 12_01-activateLV 45.00 MB DOWNLOAD
78 12_02-focusingLV 56.29 MB DOWNLOAD
79 12_03-aspectRatio 24.78 MB DOWNLOAD
80 12_04-drawbacks 22.02 MB DOWNLOAD
81 12_05-LVoptions 26.52 MB DOWNLOAD
13 Shooting Video
82 13_01-configureVid 56.66 MB DOWNLOAD
83 13_02-focusVid 34.55 MB DOWNLOAD
84 13_03-expCtrlVid 23.94 MB DOWNLOAD
85 13_04-vidPlayback 26.37 MB DOWNLOAD
14 Customizing Menus and Functions
86 14_01-customModes 42.82 MB DOWNLOAD
87 14_02-customMenu 20.56 MB DOWNLOAD
15 Using Custom Functions
88 15_01-Custfunctions 15.36 MB DOWNLOAD
89 15_02-expLevelInc 12.45 MB DOWNLOAD
90 15_03-ISOInc 11.70 MB DOWNLOAD
91 15_04-ISOexpansion 13.91 MB DOWNLOAD
92 15_05-safetyShift 17.35 MB DOWNLOAD
93 15_06-longExpNoise 13.03 MB DOWNLOAD
94 15_07-highISONoise 12.95 MB DOWNLOAD
95 15_08-highlightTone 19.43 MB DOWNLOAD
96 15_09-beamFiring 11.99 MB DOWNLOAD
97 15_10-mirrorLockup 10.93 MB DOWNLOAD
98 15_11-AFMetering 24.81 MB DOWNLOAD
99 15_12-clearAll 4.96 MB DOWNLOAD
16 Caring for Your Camera
100 16_01-cleaning 16.70 MB DOWNLOAD
101 16_02-batteryInfo 12.72 MB DOWNLOAD
102 16_03-Conditions 23.31 MB DOWNLOAD
103 16_03-Firmware 15.60 MB DOWNLOAD
17 Conclusion
104 17_01-goodbye 3.88 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری