# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کتاب قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
2.97 MB 271 12
رایگان
2
کتاب جغرافیا 1
15.50 MB 298 23
رایگان
3
کتاب زبان فارسی 2
2.33 MB 335 12
رایگان
4
کتاب زبان انگلیسی 2
1.33 MB 369 17
رایگان
5
کتاب اقتصاد
2.20 MB 259 26
رایگان
6
کتاب ادبیات فارسی 2
4.35 MB 325 11 5.0
رایگان
7
کتاب تاریخ ایران و جهان 1
7.57 MB 378 36
رایگان
8
کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
2.50 MB 309 33 3.0
رایگان
9
کتاب جامعه شناسی 1
2.59 MB 317 32 4.0
رایگان
10
کتاب آمار و مدل سازی
5.34 MB 305 17
رایگان
11
سوالات آمار و مدل سازی
4.53 MB 210 0
2,000
12
سوالات عربی 2 - مجموعه اول
2.63 MB 297 0
2,000
13
سوالات عربی 2 - مجموعه دوم
4.10 MB 398 0
2,000
14
سوالات زبان انگلیسی 2
2.56 MB 393 0 4.0
2,000
15
سوالات تاریخ ایران و جهان 1
783.84 KB 370 6
2,000
16
سوالات جغرافیا 1
1.65 MB 237 8
2,000
17
سوالات اقتصاد - مجموعه دوم
3.26 MB 266 0
2,000
18
سوالات اقتصاد - مجموعه اول
3.73 MB 259 1
2,000
19
کتاب عربی 2
20.42 MB 406 19 5.0
رایگان
20
سوالات دین و زندگی - مجموعه دوم
3.21 MB 328 0
2,000
21
سوالات دین و زندگی - مجموعه اول
3.66 MB 285 0
2,000
22
سوالات ادبیات فارسی 2 - مجموعه دوم
771.92 KB 336 0
2,000
23
سوالات ادبیات فارسی 2 - مجموعه اول
2.58 MB 365 0
2,000
24
سوالات زبان فارسی 2
1.83 MB 361 0
2,000
25
سوالات جامعه شناسی 1
1.76 MB 294 0
2,000
سوالات آمار و مدل سازی

سوالات آمار و مدل سازی

شامل 437 سوال از تمامی بخش های کتاب "آمار و مدل سازی" دوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی

4.53 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی 2

سوالات زبان انگلیسی 2

شامل 513 سوال از تمامی بخش های کتاب "زبان انگلیسی 2" دوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی

2.56 MB
2,000 تومان
4.0
سوالات تاریخ ایران و جهان 1

سوالات تاریخ ایران و جهان 1

شامل 214 سوال از تمامی بخش های کتاب "تاریخ ایران و جهان 1" دوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی

دانلود 6
783.84 KB
2,000 تومان
سوالات جغرافیا 1

سوالات جغرافیا 1

شامل 532 سوال از تمامی بخش های کتاب "جغرافیا 1" دوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی

دانلود 8
1.65 MB
2,000 تومان
سوالات زبان فارسی 2

سوالات زبان فارسی 2

شامل 565 سوال از تمامی بخش های کتاب "زبان فارسی 2" دوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی

1.83 MB
2,000 تومان
سوالات جامعه شناسی 1

سوالات جامعه شناسی 1

شامل 519 سوال از تمامی بخش های کتاب "جامعه شناسی 1" دوم دبیرستان رشته های ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی

1.76 MB
2,000 تومان

بارگزاری