# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تمرکز بر نورپردازی عکس‌ها
55.79 MB 39 1
رایگان
2
Tecplot Focus 2018 R1 2018.1.2.87862 Mac OSX
126.42 MB 89 3
رایگان
3
Tecplot Focus 2018 R1 v1.0.87192 Mac OSX
126.42 MB 104 3 5
رایگان
4
Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1.85259 Focus Mac OSX
126.42 MB 108 1
رایگان
5
Tecplot Focus 2017 R2 Build 2017 2.0 79771 Mac OSX
133.69 MB 250 0
رایگان
6
Focus Timer Focus mind on work 2.8 Mac OSX
14.21 MB 87 0
رایگان
7
Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0.92317 x64
98.10 MB 86 1
رایگان
8
Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0.92317 macOS
119.98 MB 101 1
رایگان
9
Tecplot Focus 2018 R1 2018.1.1.87425 x64
97.48 MB 42 0
رایگان
10
Tecplot Focus 2018 R1 1.0.87192 x64
97.48 MB 91 0
رایگان
11
Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1.85259 Focus x64
98.00 MB 77 0
رایگان
12
Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1.85259 Focus Linux
132.88 MB 95 0
رایگان
13
Tecplot Focus 2017 R2 Build 2017 2.0.79771 x64
102.96 MB 137 0
رایگان
14
Tecplot Focus 2017 R2 Build 2017 2.0.79771 Linux64
139.41 MB 118 0
رایگان
15
Tecplot Focus 2013.R1 v14.0.2.35002 x86
134.48 MB 138 0
رایگان
16
Tecplot Focus 2013.R1 v14.0.2.35002 x64
138.62 MB 148 0
رایگان
17
Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.1.26249 X64
138.59 MB 91 1
رایگان
18
Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.0.25097 x86
134.51 MB 140 0
رایگان
19
Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.0.25097 LINUX
402.89 MB 129 0
رایگان
20
Tecplot Focus 2011.R2 v13.3.0.21255 x86
129.80 MB 90 0
رایگان
21
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9077 x86
68.94 MB 86 0
رایگان
22
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9077 x64
72.71 MB 120 0
رایگان
23
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9048.LINUX x64
145.18 MB 86 0
رایگان
24
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9048 MACOSX UB
157.11 MB 191 0
رایگان
25
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9048 MACOSX
107.34 MB 164 0
رایگان
Tecplot Focus 2018 R1 2018.1.2.87862 Mac OSX

Tecplot Focus 2018 R1 2018.1.2. ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

دانلود 3
126.42 MB
رایگان
Tecplot Focus 2018 R1 v1.0.87192 Mac OSX

Tecplot Focus 2018 R1 v1.0.8719 ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

دانلود 3
126.42 MB
رایگان
5
Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1.85259 Focus Mac OSX

Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1 ...

نرم افزار Tecplot Suite ابزاری است که توسط شرکت Tecplot ساخته و طراحی شده است . این شرکت نرم افزار های مهندسی را طراحی می کند و Tecplot Suite ابزاری ا ...

دانلود 1
126.42 MB
رایگان
Tecplot Focus 2017 R2 Build 2017 2.0 79771 Mac OSX

Tecplot Focus 2017 R2 Build 201 ...

Tecplot Focus برای رسم نمودارهای دقیق دو بعدی و سه بعدی کاربرد دارد و دارای امکانات جانبی زیاد به خصوص برای مکانیک سیالات می باشد. از دیگر کاربردهای ا ...

133.69 MB
رایگان
Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0.92317 x64

Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0. ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

دانلود 1
98.10 MB
رایگان
Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0.92317 macOS

Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0. ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

دانلود 1
119.98 MB
رایگان
Tecplot Focus 2018 R1 2018.1.1.87425 x64

Tecplot Focus 2018 R1 2018.1.1. ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

97.48 MB
رایگان
Tecplot Focus 2018 R1 1.0.87192 x64

Tecplot Focus 2018 R1 1.0.87192 ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

97.48 MB
رایگان
Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1.85259 Focus x64

Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1 ...

نرم افزار Tecplot Suite ابزاری است که توسط شرکت Tecplot ساخته و طراحی شده است . این شرکت نرم افزار های مهندسی را طراحی می کند و Tecplot Suite ابزاری ا ...

98.00 MB
رایگان
Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1.85259 Focus Linux

Tecplot Suite 2017 R3 build 3.1 ...

نرم افزار Tecplot Suite ابزاری است که توسط شرکت Tecplot ساخته و طراحی شده است . این شرکت نرم افزار های مهندسی را طراحی می کند و Tecplot Suite ابزاری ا ...

132.88 MB
رایگان
Tecplot Focus 2017 R2 Build 2017 2.0.79771 x64

Tecplot Focus 2017 R2 Build 201 ...

Tecplot Focus برای رسم نمودارهای دقیق دو بعدی و سه بعدی کاربرد دارد و دارای امکانات جانبی زیاد به خصوص برای مکانیک سیالات می باشد. از دیگر کاربردهای ا ...

102.96 MB
رایگان
Tecplot Focus 2017 R2 Build 2017 2.0.79771 Linux64

Tecplot Focus 2017 R2 Build 201 ...

Tecplot Focus برای رسم نمودارهای دقیق دو بعدی و سه بعدی کاربرد دارد و دارای امکانات جانبی زیاد به خصوص برای مکانیک سیالات می باشد. از دیگر کاربردهای ا ...

139.41 MB
رایگان
Tecplot Focus 2013.R1 v14.0.2.35002 x86

Tecplot Focus 2013.R1 v14.0.2.3 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

134.48 MB
رایگان
Tecplot Focus 2013.R1 v14.0.2.35002 x64

Tecplot Focus 2013.R1 v14.0.2.3 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

138.62 MB
رایگان
Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.1.26249 X64

Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.1.2 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze an ...

دانلود 1
138.59 MB
رایگان
Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.0.25097 x86

Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.0.2 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

134.51 MB
رایگان
Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.0.25097 LINUX

Tecplot Focus 2012.R1 v14.0.0.2 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyz ...

402.89 MB
رایگان
Tecplot Focus 2011.R2 v13.3.0.21255 x86

Tecplot Focus 2011.R2 v13.3.0.2 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

129.80 MB
رایگان
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9077 x86

Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

68.94 MB
رایگان
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9077 x64

Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

72.71 MB
رایگان
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9048.LINUX x64

Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

145.18 MB
رایگان
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9048 MACOSX UB

Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

157.11 MB
رایگان
Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9048 MACOSX

Tecplot Focus 2010.R1 v12.2.0.9 ...

Tecplot Focus gets you answers faster. It enables you to quickly plot all your engineering and test data exactly the way you want. Analyze ...

107.34 MB
رایگان

بارگزاری