آموزش ساخت Application  از طریق HTML ، CSS و  JavaScript / Lynda AIR 1.5 for Dreamweaver and AJAX Developers

Lynda AIR 1.5 for Dreamweaver and AJAX Developers
آموزش ساخت Application از طریق HTML ، CSS و JavaScript

  • کاربرد : آموزش ساخت Application از طریق HTML ، CSS و JavaScript
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2010

توضیحات

آموزش ساخت Application از طریق HTML ، CSS و JavaScript بوسیله AIR 1.5

این مجموعه آموزش ویدیویی به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 5 ساعت و 20 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

نرم افزار AIR 1.5 پیشتاز پلتفرم ها برای ساخت و گسترش برنامه های Native Desktop که در سیستم عامل های مختلف قابل استفاده است . برنامه نویسان می توانند برای ساخت برنامه ها بوسیله AIR از HTML ، CSS و JavaScript استفاده کنند . در این مجموعه آموزش ، مدرس آقای David Gassner دارنده مدرکAdobe برنامه نویسان AJAX را به نگاهی عمیق تر در توابع و خصوصیات AIR 1.5 استفاده شده در Dreamweaver CS4 فرا می خواند . در این مجموعه آموزشی توانایی این پلتفرم برای کار با فایلهای سیستم محلی ، ساخت و توسعه Local Database و مدیریت پنجره ها و منو های سیستم Local برای ساخت برنامه ای جذاب و سرگرم کننده شرح داده می شود.

Description

AIR 1.5 is a leading platform for building and deploying native desktop applications that work across different operating systems. Developers can use HTML, CSS, and JavaScript when creating applications with AIR. In AIR 1.5 for Dreamweaver and AJAX Developers, Adobe Certified Instructor David Gassner brings AJAX developers deeper into the functions and features of AIR 1.5 used with Dreamweaver CS4. David explores the power of this platform to work with the local file system, create and maintain local databases, and manage native windows and menus to create more responsive and engaging applications. Exercise files accompany the course.

Topics include:
Reading and writing local files
Creating and managing local databases
Copying and transferring data between applications
Integrating with the host operating system
Working with plain text, HTML, and PDF content
Monitoring network connections
Publishing and updating AIR applications
Configuring AIR applications in Dreamweaver CS4

بخش های فایل

این فایل شامل 69 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 Introduction
1 0001 Welcome 11.46 MB DOWNLOAD
2 0002 Prerequisites 1.80 MB DOWNLOAD
3 0003 Using the exercise files 879.10 KB DOWNLOAD
01 AIR AJAX and Dreamweaver A Quick Review
4 0101 Installing AIR 1.26 MB DOWNLOAD
5 0102 Installing the AIR extension for Dreamweaver 2.78 MB DOWNLOAD
6 0103 Downloading and installing the AIR SDK 1.16 MB DOWNLOAD
7 0104 Defining a Dreamweaver site and AIR application 6.27 MB DOWNLOAD
8 0105 Configuring the application in Dreamweaver 4.17 MB DOWNLOAD
9 0106 Exporting an AIR installer package 3.78 MB DOWNLOAD
10 0107 Integrating the AIRAliases.js file 3.45 MB DOWNLOAD
11 0108 Debugging with the trace() function 2.30 MB DOWNLOAD
02 Using AJAX Programming in AIR
12 0201 Understanding AJAX programming 3.61 MB DOWNLOAD
13 0202 Using the XMLHttpRequest object 7.77 MB DOWNLOAD
14 0203 Using a Spry XML dataset 6.71 MB DOWNLOAD
15 0204 Packaging an AIR application with Spry assets 4.16 MB DOWNLOAD
03 Using the Native Clipboard
16 0301 Understanding the clipboard architecture 3.16 MB DOWNLOAD
17 0302 Copying data from AIR to the system clipboard 7.19 MB DOWNLOAD
18 0303 Copying data from the system clipboard to AIR 6.01 MB DOWNLOAD
19 0304 Transferring complex objects between applications 9.99 MB DOWNLOAD
20 0305 Using deferred rendering 6.47 MB DOWNLOAD
04 Creating Drag-and-Drop Interfaces
21 0401 Dragging and dropping plain text 11.39 MB DOWNLOAD
22 0402 Dragging and dropping HTML 4.67 MB DOWNLOAD
23 0403 Dragging and dropping file references 9.16 MB DOWNLOAD
24 0404 Detecting dragged mime types 6.73 MB DOWNLOAD
05 Working with the Local File System
25 0501 File system overview 1.48 MB DOWNLOAD
26 0502 Working with directories 8.47 MB DOWNLOAD
27 0503 Working with files 5.04 MB DOWNLOAD
28 0504 Copying and deleting files 7.20 MB DOWNLOAD
29 0505 Using asynchronous file operations 3.19 MB DOWNLOAD
30 0506 Reading text from a file 4.54 MB DOWNLOAD
31 0507 Writing text to a file 4.17 MB DOWNLOAD
32 0508 Creating temporary directories and files 8.50 MB DOWNLOAD
06 Working with HTML and PDF content
33 0601 Inspecting the HTML DOM with the AIR Introspector 6.62 MB DOWNLOAD
34 0602 Inspecting data with the AIR Introspector 2.04 MB DOWNLOAD
35 0603 Understanding HTML security sandboxes 3.22 MB DOWNLOAD
36 0604 Displaying an Acrobat PDF file 3.11 MB DOWNLOAD
37 0605 Detecting PDF capability 5.10 MB DOWNLOAD
07 Using HTML Windows
38 0701 Creating native windows with HTML content 11.65 MB DOWNLOAD
39 0702 Setting native window chrome and transparency 5.84 MB DOWNLOAD
40 0703 Using Full Screen mode 2.94 MB DOWNLOAD
41 0704 Handling window events 5.61 MB DOWNLOAD
42 0705 Preventing default window behaviors 5.47 MB DOWNLOAD
08 Integrating with a Native Operating System
43 0801 Creating a native context menu 12.25 MB DOWNLOAD
44 0802 Adding a menu to the system tray in Windows 7.02 MB DOWNLOAD
45 0803 Adding a menu to the dock in Mac OS X 4.95 MB DOWNLOAD
46 0804 Using pop-up menus 3.20 MB DOWNLOAD
09 Monitoring Network Connections
47 0901 Adding service monitoring to an application 4.92 MB DOWNLOAD
48 0902 Monitoring an HTTP URL 7.48 MB DOWNLOAD
49 0903 Monitoring an internet socket 4.53 MB DOWNLOAD
10 Using the Local Database
50 1001 Creating and connecting to a local database 7.43 MB DOWNLOAD
51 1002 Using asynchronous database connections 5.03 MB DOWNLOAD
52 1003 Creating a database table with SQL 9.10 MB DOWNLOAD
53 1004 Examining database metadata 5.39 MB DOWNLOAD
54 1005 Inserting data into a local database 9.65 MB DOWNLOAD
55 1006 Using SQL statement parameters 4.84 MB DOWNLOAD
56 1007 Retrieving data from a local database 8.41 MB DOWNLOAD
57 1008 Using transactions 5.22 MB DOWNLOAD
58 1009 Caching a Spry dataset in a local database 12.31 MB DOWNLOAD
59 1010 Populating a Spry dataset from a local database 6.93 MB DOWNLOAD
11 Encrypting Local Data
60 1101 Inserting data in the encrypted local store 7.58 MB DOWNLOAD
61 1102 Retrieving data from the encrypted local store 5.91 MB DOWNLOAD
62 1103 Using an encrypted local database 7.62 MB DOWNLOAD
12 Invoking and Updating AIR Applications
63 1201 Handling command-line arguments 8.76 MB DOWNLOAD
64 1202 Using custom file types 11.75 MB DOWNLOAD
65 1203 Retrieving an installer package from a website 11.87 MB DOWNLOAD
66 1204 Performing an automated application update 8.58 MB DOWNLOAD
13 Conclusion
67 1301 Goodbye 713.62 KB DOWNLOAD
14 فایل های تمرینی
68 Exercise Files 1.27 MB DOWNLOAD
69 Exercise Files 2.18 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری