# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مجموعه کامل سوالات عمومی و اختصاصی پست بانک
106.05 MB 432 9
رایگان
2
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی پست بانک
6.91 MB 809 0
2,000
3
سوالات مدیریت استخدامی پست بانک
5.29 MB 560 0
2,000
4
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی پست بانک
2.85 MB 789 0
2,000
5
سوالات زبان انگلیسی استخدامی پست بانک
1,009.06 KB 542 0
2,000
6
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی پست بانک
10.15 MB 580 0
2,000
7
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی پست بانک
4.92 MB 517 0
2,000
8
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی پست بانک - مجموعه دوم
16.84 MB 558 0
2,000
9
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی پست بانک - مجموعه اول
2.70 MB 536 0
2,000
10
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی پست بانک - مجموعه دوم
20.04 MB 880 0
2,000
11
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی پست بانک - مجموعه اول
4.08 MB 585 0
2,000
12
سوالات حسابداری میانه استخدامی پست بانک
1.75 MB 665 0
2,000
13
سوالات اقتصاد خرد استخدامی پست بانک
2.14 MB 689 0
2,000
14
سوالات حسابرسی استخدامی پست بانک
2.47 MB 529 0
2,000
15
سوالات مالیه عمومی استخدامی پست بانک
4.27 MB 542 0
2,000
16
سوالات اصول حسابداری استخدامی پست بانک
3.83 MB 575 0
2,000
17
سوالات پول و ارز استخدامی پست بانک
6.47 MB 552 0
2,000
18
سوالات بانکداری استخدامی پست بانک
5.66 MB 643 0
2,000
19
سوالات اقتصاد کلان استخدامی پست بانک
4.67 MB 706 0 5.0
2,000
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی پست بانک

سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عم ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

6.91 MB
2,000 تومان
سوالات مدیریت استخدامی پست بانک

سوالات مدیریت استخدامی پست بانک

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.29 MB
2,000 تومان
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی پست بانک

سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.85 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی استخدامی پست بانک

سوالات زبان انگلیسی استخدامی پست ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1,009.06 KB
2,000 تومان
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی پست بانک

سوالات ریاضیات و آمار استخدامی پس ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

10.15 MB
2,000 تومان
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی پست بانک

سوالات هوش و استعداد شغلی استخدام ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.92 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی پست بانک - مجموعه دوم

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

16.84 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی پست بانک - مجموعه اول

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.70 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی پست بانک - مجموعه دوم

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

20.04 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی پست بانک - مجموعه اول

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.08 MB
2,000 تومان
سوالات حسابداری میانه استخدامی پست بانک

سوالات حسابداری میانه استخدامی پس ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1.75 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد خرد استخدامی پست بانک

سوالات اقتصاد خرد استخدامی پست با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.14 MB
2,000 تومان
سوالات حسابرسی استخدامی پست بانک

سوالات حسابرسی استخدامی پست بانک

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.47 MB
2,000 تومان
سوالات مالیه عمومی استخدامی پست بانک

سوالات مالیه عمومی استخدامی پست ب ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.27 MB
2,000 تومان
سوالات اصول حسابداری استخدامی پست بانک

سوالات اصول حسابداری استخدامی پست ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

3.83 MB
2,000 تومان
سوالات پول و ارز استخدامی پست بانک

سوالات پول و ارز استخدامی پست بان ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

6.47 MB
2,000 تومان
سوالات بانکداری استخدامی پست بانک

سوالات بانکداری استخدامی پست بانک

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.66 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد کلان استخدامی پست بانک

سوالات اقتصاد کلان استخدامی پست ب ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.67 MB
2,000 تومان
5.0

بارگزاری