# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
لیندا یونیتی 2017
607.57 MB 57 2
رایگان
2
Pluralsight - Unity Physics Fundamentals
2.00 GB 57 0
رایگان
3
Pluralsight - Unity Fundamentals
4.03 GB 40 0
رایگان
4
آموزش توسعه اولین Canvas خود با یونیتی
617.65 MB 121 19
رایگان
5
Digital Tutors - Advanced Editor Scripting in Unity and MonoDevelop
697.78 MB 46 2
رایگان
6
Digital Tutors - Creating Interior Walk-Throughs in Unity
622.90 MB 42 1
رایگان
7
Digital Tutors - Creating UI Elements for Games in Unity
396.08 MB 42 0
رایگان
8
Digital Tutors - Using Handles and Gizmos in Unity