# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Udemy - Maya for Beginners Complete Guide to 3D Animation in Maya
22.12 GB 68 2
رایگان
2
Skillshare - Texturing Old Weapon With Substance Painter and Maya
3.23 GB 66 2
رایگان
3
Skillshare - Maya for Beginners Bonus - Animation Demonstration
1.56 GB 78 3
رایگان
4
Skillshare - Maya for Beginners - Dynamic FX
2.24 GB 48 1
رایگان
5
Udemy - Blender to Maya A practical guide to transfer your skills
264.45 MB 50 0
رایگان
6
Lynda - Maya Fundamentals of Medical Animations
866.06 MB 94 6
رایگان
7
Udemy - Learn How To Model A Shoe In Maya
1.18 GB 83 7
رایگان
8
آموزش اصول و مبانی انیمیشن مایا 2018
3.44 GB 145 13 5.0
رایگان
9
آموزش جامع نرم افزار Coaster Cart Asset
2.38 GB 88 4
رایگان
10
آموزش جامع نرم افزار Python for Maya Fundamentals
451.81 MB 143 15
رایگان
11
3D موتیو
2.50 GB 84 4
رایگان
12
Digital Tutors - Creating Costumes for Production in Maya
2.33 GB 226 5
رایگان
13
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes
2.00 GB 194 15
رایگان
14
Digital Tutors - Creating a Blog with Ghost
806.75 MB 159 0
رایگان
15
Digital Tutors - Creating a Swampy Landscape Using V-Ray Scatter in Maya
1.05 GB 210 3 5.0
رایگان
16
Lynda - Maya 2015 Essential Training
2.17 GB 79 0
رایگان
17
Digital Tutors - Blend Shape Workflows in Mudbox and Maya
1.01 GB 223 1
رایگان
18
Lynda - 3ds Max and Maya Integration
641.71 MB 83 4
رایگان
19
Digital Tutors - Transferring Animation with MEL
259.91 MB 159 1
رایگان
20
Digital Tutors - Utilizing the Node Editor in Maya
350.76 MB 114 3
رایگان
21
Digital Tutors - Your First Day Using mocha in After Effects
2.59 GB 238 3
رایگان
22
Digital Tutors - Introduction to Maya 2015
1.62 GB 140 6
رایگان
23
Digital Tutors - Interior UV and Texture Tips in Maya
842.82 MB 128 2
رایگان
24
Digital Tutors - Creating Panoramic Matte Painting Projections in Photoshop and Maya
1.79 GB 305 5 5.0
رایگان
25
Digital Tutors - Skill-Builder Mastering Topology in Maya
1.38 GB 284 20
رایگان
Udemy - Maya for Beginners Complete Guide to 3D Animation in Maya

Udemy - Maya for Beginners Comp ...

مجموعه آموزش تصویری در زمینه طراحی سه بعدی و انیمیشن در محیط نرم افزار مایا

دانلود 2
22.12 GB