# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات آزمون‌ کارشناسی ارشد 94
1.79 MB 406 10
رایگان
2
سوالات آزمون‌ کارشناسی ارشد 94
1.79 MB 330 2
رایگان
3
آزمون‌های گروه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
3.84 MB 278 0
رایگان
4
آزمون‌های گروه علوم پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
3.62 MB 296 3
رایگان
5
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
6.77 MB 309 3
رایگان
6
آزمون‌های گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
3.03 MB 465 7
رایگان
7
آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
2.68 MB 316 0
رایگان
8
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 87
8.85 MB 312 9
رایگان
9
آزمون‌های گروه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
6.17 MB 320 1
رایگان
10
آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 87
8.37 MB 317 7
رایگان
11
آزمون‌های گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
2.82 MB 303 9
رایگان
12
آزمون‌های گروه علوم پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
2.29 MB 352 6
رایگان
13
آزمون‌های گروه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
4.65 MB 349 2
رایگان
14
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
6.12 MB 325 0
رایگان
15
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
6.12 MB 270 2
رایگان
16
آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
2.93 MB 291 7
رایگان
17
آزمون‌های گروه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88
4.01 MB 353 2
رایگان
18
سوالات آزمون دکترای گروه زبان
2.03 MB 307 0
رایگان
19
ســوالات دکتــری گـــروه هنــــر
2.52 MB 301 3
رایگان
20
سوالات دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 94
1.56 MB 268 8
رایگان
21
سوالات دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 93
1.56 MB 323 1
رایگان
22
سوالات دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 92
839.31 KB 283 9
رایگان
23
سوالات دکترای گروه فنی و مهندسی سال 94
1.86 MB 305 0
رایگان
24
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال93
782.57 KB 298 9
رایگان
25
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال92
1.86 MB 276 0
رایگان
سوالات آزمون‌ کارشناسی ارشد 94

سوالات آزمون‌ کارشناسی ارشد 94

دفترچه سوالات آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1394 منتشر شد. به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ا ...

دانلود 10
1.79 MB
رایگان
سوالات آزمون‌ کارشناسی ارشد 94

سوالات آزمون‌ کارشناسی ارشد 94

دفترچه سوالات آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1394 منتشر شد. به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ا ...

دانلود 2
1.79 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86

آزمون‌های گروه علوم انسانی در کنک ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 86 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

3.84 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86

آزمون‌های گروه علوم پزشکی در کنکو ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 86 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 3
3.62 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 86

آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 86 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 3
6.77 MB
رایگان
آزمون‌های گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد سال 86

آزمون‌های گروه هنر در کنکور کارشن ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 86 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 7
3.03 MB
رایگان
آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86

آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کن ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 86 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

2.68 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 87

آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 87 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 9
8.85 MB
رایگان
آزمون‌های گروه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد سال 86

آزمون‌های گروه کشاورزی در کنکور ک ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 86 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 1
6.17 MB
رایگان
آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 87

آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کن ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 87 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 7
8.37 MB
رایگان
آزمون‌های گروه هنر در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه هنر در کنکور کارشن ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 9
2.82 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه علوم پزشکی در کنکو ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 6
2.29 MB
رایگان
آزمون‌های گروه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه کشاورزی در کنکور ک ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 2
4.65 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

6.12 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه علوم پایه در کنکور ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 2
6.12 MB
رایگان
آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه فنی و مهندسی در کن ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 5 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون کلیه گروه های ...

دانلود 7
2.93 MB
رایگان
آزمون‌های گروه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 88

آزمون‌های گروه علوم انسانی در کنک ...

کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 88 در 6 گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر و علوم پایه برگزار گردید. از این رو قصد داریم آزمون ک ...

دانلود 2
4.01 MB
رایگان
سوالات آزمون دکترای گروه زبان

سوالات آزمون دکترای گروه زبان

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

2.03 MB
رایگان
ســوالات دکتــری گـــروه هنــــر

ســوالات دکتــری گـــروه هنــــر

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 3
2.52 MB
رایگان
سوالات دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 93

سوالات دکتری گروه کشاورزی و منابع ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه کشاورزی و منابع طبیعی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلو ...

دانلود 1
1.56 MB
رایگان
سوالات دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 92

سوالات دکترای گروه کشاورزی و مناب ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه کشاورزی و منابع طبیعی از طریق زیر سوالات مربوطه را دانلود نما ...

دانلود 9
839.31 KB
رایگان
سوالات دکترای گروه فنی و مهندسی سال 94

سوالات دکترای گروه فنی و مهندسی س ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه فنی و مهندسی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

1.86 MB
رایگان
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال93

سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سا ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه فنی و مهندسی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 9
782.57 KB
رایگان
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال92

سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سا ...

اوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه فنی و مهندسی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

1.86 MB
رایگان

بارگزاری