# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
توسعه یک چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده کاوی و مفاهیم هستی شناسی برای بهبود فرآیند
1.16 MB 126 0
رایگان
2
تامین مالی زنجیره تامین: از سنتی به رتبه بندی اعتباری زنجیره تامین
1.24 MB 144 0
رایگان
3
ظرفیت های زنجیره تامین پویا: ادراک بازار، چابکی زنجیره تامین و سازگاری
273.67 KB 148 1
رایگان
4
اشتراک هزینه در پیشگیری از اختلال در زنجیره تامین
2.10 MB 143 1
رایگان
5
بررسی ساختاری مدل های کمی زنجیره تامین دارویی
2.43 MB 157 1
رایگان
6
روند تکاملی مدیریت زنجیره تامین: پیچیدگی، تکنولوژی های نوین و نوآورانه
1.53 MB 136 3
رایگان
7
بررسی مدیریت زنجیره تامین پایدار: چشم انداز شبکه اجتماعی
410.78 KB 154 1
رایگان
8
مدیریت ریسک زنجیره تامین تجارت کشاورزی: بررسی مدل های تصمیم گیری کمی
1.11 MB 179 1
رایگان
9
مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – راه حل محتمل
594.56 KB 176 0
رایگان
10
رابطه بین پایداری و مدیریت ریسک در زنجیره تامین مد: یک بررسی ادبی سیستماتیک
401.89 KB 161 0
رایگان
11
چارچوب تصمیم گیری علمی برای انتخاب تامین کننده تحت فواصل بازه محیط فازی شهودی
2.29 MB 163 0
رایگان
12
مدل منطق فازی دو مرحله ای برای انتخاب و ارزیابی تامین کننده خدمات ابری
1.79 MB 135 1
رایگان
13
مدل تصمیم گیری چند گانه برای انتخاب تامین کننده در صنایع غذایی بر اساس روش FITradeoff
2.25 MB 141 0
رایگان
14
ارزیابی ریسک برای انتخاب تامین کننده جهانی با استفاده از متن کاوی
633.72 KB 142 0
رایگان
15
روش MOORA فازی یکپارچه و تکنیک FMEA برای انتخاب تامین کنندگان پایدار با توجه به کاهش کمیت و ریسک تامین کننده
1.19 MB 182 3
رایگان
16
یک مدل یکپارچه برای حل مشکلات در انتخاب تامین کننده سبز و تخصیص سفارش
1.48 MB 158 0
رایگان
17
تاثیر شهرت بر انتخاب تامین کننده: مطالعه تجربی صنعت خودرو اروپایی
276.75 KB 133 1
رایگان
18
ارزیابی ایمنی در سیستم کار حفاری نفت بر اساس مطالعه تجربی و فرایند شبکه تحلیلی
616.70 KB 303 0
رایگان
19
یک رویکرد یکپارچه از فرایند شبکه تحلیلی و فازی بر مبنای سیستم های تصمیم گیری فضایی اعمال شده به نقشه برداری احتمال وقوع لغزش
2.69 MB 144 1
رایگان
20
یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO در بخش ساختمان چینی
665.30 KB 136 1
رایگان
21
انتخاب سیاست های تعمیر و نگهداری: یک رویکرد فازی-ANP
293.81 KB 164 1
رایگان
22
تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان و بهره وری
341.54 KB 147 0
رایگان
23
ایجاد ارزش از طریق مدیریت ریسک زنجیره تامین در تولید برون سپاری سازمان مد جهانی به چین
346.05 KB 132 1
رایگان
24
یک چارچوب برای غلبه بر موانع نوآوری سبز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از BWM و TOPSIS فازی
852.08 KB 153 0
رایگان
25
TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته
7.45 MB 142 1
رایگان

بارگزاری