# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
در مورد اهمیت نتایج آماری ناچیز در آزمایشات رفتار مصرف کننده
380.58 KB 480 0
رایگان
2
رگرسیون خطی امکانی با داده های فازی: رویکرد تحمل با اطلاعات قبلی
791.26 KB 228 0
رایگان
3
خودگردان سازی برای مدل های رگرسیون خطی چند متغیره
393.35 KB 239 0
رایگان
4
مدل RKHS برای انتخاب متغیر در رگرسیون خطی کارکردی
778.89 KB 209 0
رایگان
5
برآورد مداوم مدل های رگرسیون خطی با استفاده از داده های همسان
630.67 KB 240 0
رایگان
6
آنالیز ریاضی مدل دینامیک کربن خاک از نوع کموتاکسی
501.80 KB 245 0
رایگان
7
پیش بینی مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی
507.62 KB 236 0
رایگان
8
مقایسه رگرسیون خطی چندگانه و روش گروهی مدل های رسیدگی به اطلاعات برای پیش بینی رنگ زرد حذف شده غروب آفتاب در کربن فعال به دست آمده از چوب درخت بلوط
1.19 MB 242 0
رایگان
9
رگرسیون خطی قدرتمند برای اطلاعات استحکام برشی نامقاوم
274.41 KB 229 0
رایگان
10
کلان داده: برخی از مسائل آماری
214.67 KB 246 1
رایگان
11
یک راهنمای عملی برای کلان داده
1.15 MB 240 0
رایگان
12
چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران
540.43 KB 229 0
رایگان
13
مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری: تحلیل حالت گذرا
744.03 KB 306 2
رایگان
14
اصل فوق العاده بر راه حل های ویسکوزیته معادلات لاپلاس بی نهایت
605.86 KB 288 0
رایگان
15
محاسبات عددی بهره وری بالا برای مدلسازی دینامیک گاز بر اساس DFT و تقریب
372.37 KB 238 0
رایگان
16
 مسائل مربوط به ارزیابی با PLS و CBSEM: جایی که بایاس نادرست است!
1,003.04 KB 216 0
رایگان
17
 یادگیری از روش OR ترکیبی: مطالعه مورد NINES
616.61 KB 199 1
رایگان
18
 ارزیابی پیش بینی مونت کارلو با داده های پایدار
473.67 KB 204 0
رایگان
19
  یک مدل ساده برای سری نوسانات پیش بینی حال حاضر
642.27 KB 217 0
رایگان
20
 پازل ترکیب پیش بینی: توضیح نظری ساده
402.70 KB 231 0
رایگان
21
 میانگین متحرک موزون نمایی امتیازمحور و  پیش بینی ارزش در معرض خطر
834.43 KB 253 0
رایگان
22
 نکته ای برای برآورد وزن مطلوب برای ترکیب پیش بینی تراکم
527.39 KB 211 0
رایگان
23
  بازنگری کارایی پیش بینی نسبی کارکنان فدرال و پیش بینی کننده های خصوصی: یک رویکرد پویا
1.43 MB 236 0
رایگان
24
نکته خطای معنی مطلق مدرج
575.26 KB 230 0
رایگان
25
 پیش بینی احتمال پیروزی در کریکت بین المللی یک روز: یک مدل رگرسیون لجستیک پویا
561.11 KB 219 0
رایگان

بارگزاری