# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی بانک
6.91 MB 1208 0
2,000
2
سوالات حسابداری میانه استخدامی بانک صنعت و معدن
1.75 MB 620 0
2,000
3
سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک صنعت و معدن
4.27 MB 519 0
2,000
4
سوالات مدیریت استخدامی بانک صنعت و معدن
5.29 MB 563 0
2,000
5
سوالات پول و ارز استخدامی بانک صنعت و معدن
6.47 MB 517 1
2,000
6
سوالات حسابرسی استخدامی بانک صنعت و معدن
2.47 MB 557 0
2,000
7
سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک صنعت و معدن
2.14 MB 530 0
2,000
8
سوالات اصول حسابداری استخدامی بانک صنعت و معدن
3.83 MB 558 0
2,000
9
سوالات بانکداری استخدامی بانک صنعت و معدن
5.66 MB 547 0
2,000
10
سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک صنعت و معدن
4.67 MB 565 0
2,000
11
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی بانک صنعت و معدن
10.15 MB 589 0
2,000
12
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه دوم
16.84 MB 653 0
2,000
13
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه اول
2.70 MB 625 0
2,000
14
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی بانک صنعت و معدن
4.92 MB 617 0
2,000
15
سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک صنعت و معدن
1,009.06 KB 580 0 1.0
2,000
16
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی بانک صنعت و معدن
2.85 MB 585 0
2,000
17
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه دوم
20.04 MB 622 0 3.0
2,000
18
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه اول
4.08 MB 668 0
2,000
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی بانک

سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عم ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

6.91 MB
2,000 تومان
سوالات حسابداری میانه استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات حسابداری میانه استخدامی با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1.75 MB
2,000 تومان
سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.27 MB
2,000 تومان
سوالات مدیریت استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات مدیریت استخدامی بانک صنعت ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.29 MB
2,000 تومان
سوالات پول و ارز استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات پول و ارز استخدامی بانک صن ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

دانلود 1
6.47 MB
2,000 تومان
سوالات حسابرسی استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات حسابرسی استخدامی بانک صنعت ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.47 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک ص ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.14 MB
2,000 تومان
سوالات اصول حسابداری استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات اصول حسابداری استخدامی بان ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

3.83 MB
2,000 تومان
سوالات بانکداری استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات بانکداری استخدامی بانک صنع ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.66 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.67 MB
2,000 تومان
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات ریاضیات و آمار استخدامی با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

10.15 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه دوم

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

16.84 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه اول

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.70 MB
2,000 تومان
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات هوش و استعداد شغلی استخدام ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.92 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1,009.06 KB
2,000 تومان
1.0
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی بانک صنعت و معدن

سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.85 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه دوم

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

20.04 MB
2,000 تومان
3.0
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک صنعت و معدن - مجموعه اول

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.08 MB
2,000 تومان

بارگزاری