# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ریاضی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
13.40 MB 102 6 1.0
رایگان
2
مطالعات اجتماعی سال تحصیلی 97-98
12.05 MB 144 4 1.0
رایگان
3
تعلیمات ادیان الهى و اخلاق-ویژۀ اقلیت هاى دینى سال تحصیلی 97-98
1.24 MB 108 0
رایگان
4
ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان سال تحصیلی 97-98
4.87 MB 121 3 2.5
رایگان
5
کار و فناوری سال تحصیلی 97-98
5.90 MB 96 0
رایگان
6
فارسی و نگارش ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان سال تحصیلی 97-98
4.98 MB 102 3
رایگان
7
علوم تکمیلی ویژه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98
11.20 MB 101 4
رایگان
8
آموزش قرآن(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
1.90 MB 139 1
رایگان
9
آموزش هنر(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
4.81 MB 104 3
رایگان
10
تفکر و سبک زندگی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
2.42 MB 107 1
رایگان
11
مهارت های اجتماعی-اقتصادی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
7.05 MB 111 2
رایگان
12
کار و فناوری(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.25 MB 89 2
رایگان
13
تعلیمات دینی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
5.89 MB 92 1
رایگان
14
علوم تجربی و بهداشت(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
3.61 MB 124 2
رایگان
15
ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
3.51 MB 96 4
رایگان
16
آموزش قرآن سال تحصیلی 97-98
23.57 MB 94 0
رایگان
17
ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) سال تحصیلی 97-98
932.42 KB 108 1
رایگان
18
عربی سال تحصیلی 97-98
5.68 MB 87 4
رایگان
19
تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران) سال تحصیلی 97-98
1.83 MB 120 2
رایگان
20
تفکر و سبک زندگی سال تحصیلی 97-98
4.98 MB 104 0
رایگان
21
کتاب کار انگلیسی سال تحصیلی 97-98
8.86 MB 125 0
رایگان
22
انگلیسی سال تحصیلی 97-98
8.99 MB 110 2
رایگان
23
فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
6.56 MB 99 0
رایگان
24
پیام های آسمان سال تحصیلی 97-98
7.60 MB 87 0
رایگان
25
علوم تجربی سال تحصیلی 97-98
7.37 MB 98 0
رایگان

بارگزاری