# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ریاضی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
13.40 MB 168 10 1.0
رایگان
2
مطالعات اجتماعی سال تحصیلی 97-98
12.05 MB 205 6 1.0
رایگان
3
تعلیمات ادیان الهى و اخلاق-ویژۀ اقلیت هاى دینى سال تحصیلی 97-98
1.24 MB 170 1
رایگان
4
ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان سال تحصیلی 97-98
4.87 MB 216 6 2.5
رایگان
5
کار و فناوری سال تحصیلی 97-98
5.90 MB 156 3
رایگان
6
فارسی و نگارش ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان سال تحصیلی 97-98
4.98 MB 167 8
رایگان
7
علوم تکمیلی ویژه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98
11.20 MB 165 6
رایگان
8
آموزش قرآن(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
1.90 MB 204 1
رایگان
9
آموزش هنر(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
4.81 MB 157 6
رایگان
10
تفکر و سبک زندگی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
2.42 MB 168 3
رایگان
11
مهارت های اجتماعی-اقتصادی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
7.05 MB 173 6
رایگان
12
کار و فناوری(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.25 MB 150 2
رایگان
13
تعلیمات دینی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
5.89 MB 160 1
رایگان
14
علوم تجربی و بهداشت(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
3.61 MB 189 2
رایگان
15
ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
3.51 MB 156 4
رایگان
16
آموزش قرآن سال تحصیلی 97-98
23.57 MB 157 0
رایگان
17
ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) سال تحصیلی 97-98
932.42 KB 175 1
رایگان
18
عربی سال تحصیلی 97-98
5.68 MB 153 7
رایگان
19
تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران) سال تحصیلی 97-98
1.83 MB 190 2
رایگان
20
تفکر و سبک زندگی سال تحصیلی 97-98
4.98 MB 188 0
رایگان
21
کتاب کار انگلیسی سال تحصیلی 97-98
8.86 MB 186 0
رایگان
22
انگلیسی سال تحصیلی 97-98
8.99 MB 171 2
رایگان
23
فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
6.56 MB 157 0
رایگان
24
پیام های آسمان سال تحصیلی 97-98
7.60 MB 149 0
رایگان
25
علوم تجربی سال تحصیلی 97-98
7.37 MB 162 0
رایگان

بارگزاری