# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کتاب آنالیز عددی بابلیان
6.29 MB 84 1
رایگان
2
لیست منابع دروس مهندسی صنایع
141.27 KB 77 1
رایگان
3
لیست منابع دروس مهندسی مدیریت اجرایی
183.89 KB 68 0
رایگان
4
لیست منابع دروس مهندسی مدیریت پروژه
159.25 KB 58 0
رایگان
5
لیست منابع دروس مهندسی عمران - نقشه برداری
155.15 KB 66 0
رایگان
6
لیست ارائه دروس مهندسی عمران
162.88 KB 84 1
رایگان
7
لیست منابع دروس سر فصل رشته مهندسی عمران
170.95 KB 85 1
رایگان
8
لیست ارائه دروس مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
79.49 KB 92 0
رایگان
9
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
162.21 KB 59 0
رایگان
10
لیست ارائه دروس مهندسی خودرو
76.43 KB 78 1
رایگان
11
لیست منابع دروس سر فصل رشته مهندسی خودرو
164.65 KB 87 0
رایگان
12
لیست ارائه دروس مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
80.60 KB 74 1
رایگان
13
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
161.19 KB 58 1
رایگان
14
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی هوافضا
130.42 KB 49 0
رایگان
15
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات
161.54 KB 92 0
رایگان
16
لیست ارائه دروس مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات
115.15 KB 56 0
رایگان
17
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی متالوژی و مواد گرایش متالوژی صنعتی
132.07 KB 63 0
رایگان
18
لیست ارائه دروس مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
146.12 KB 61 0
رایگان
19
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
161.49 KB 94 1
رایگان
20
لیست ارائه دروس مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر
100.66 KB 77 0
رایگان
21
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر
165.44 KB 57 0
رایگان
22
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی شیمی
165.90 KB 99 0
رایگان
23
لیست ارائه دروس مهندسی شیمی
72.52 KB 64 0
رایگان
24
لیست ارائه دروس مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیند صنایع نفت
111.75 KB 76 0
رایگان
25
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت
163.04 KB 64 1
رایگان

بارگزاری