# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
فیزیک-پیش دانشگاهی سال تحصیلی 96-97
3.95 MB 247 3
رایگان
2
بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) سال تحصیلی 96-97
721.64 KB 236 0
رایگان
3
آلمانی (1) و (2) دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی 96-97
1.61 MB 249 0
رایگان
4
فرانسه (1)و (2) دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی 96-97
1.07 MB 245 2
رایگان
5
سیر هنر در تاریخ (2) سال تحصیلی 96-97
10.49 MB 295 1
رایگان
6
آشنای با میراث هنری و فرهنگی ایران سال تحصیلی 96-97
4.49 MB 232 0
رایگان
7
هنر و ادب فارسی سال تحصیلی 96-97
3.79 MB 240 0
رایگان
8
آشنایی با رشته های مختلف هنری سال تحصیلی 96-97
2.37 MB 256 1
رایگان
9
کارگاه هنر (2) سال تحصیلی 96-97
9.38 MB 339 0
رایگان
10
سیر هنر در تاریخ 1 سال تحصیلی 96-97
9.66 MB 247 0
رایگان
11
انسان، فضا، طراحی سال تحصیلی 96-97
10.39 MB 235 2
رایگان
12
کارگاه هنر (1) سال تحصیلی 96-97
10.62 MB 353 22
رایگان
13
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) سال تحصیلی 96-97
4.88 MB 258 2
رایگان
14
ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) سال تحصیلی 96-97
3.40 MB 285 1 1.0
رایگان
15
انگلیسی (1) و (2) سال تحصیلی 96-97
2.07 MB 310 0
رایگان
16
معارف اسلامی (دین و زندگی) سال تحصیلی 96-97
3.74 MB 249 3
رایگان
17
شیمی سال تحصیلی 96-97
5.90 MB 239 1
رایگان
18
زیست شناسی سال تحصیلی 96-97
4.98 MB 255 0
رایگان
19
علوم زمین سال تحصیلی 96-97
3.62 MB 220 0
رایگان
20
ریاضی عمومی (1) و (2) سال تحصیلی 96-97
1.13 MB 386 0
رایگان
21
ریاضی پایه سال تحصیلی 96-97
2.61 MB 298 0
رایگان
22
فیزیک سال تحصیلی 96-97
4.46 MB 277 1
رایگان
23
هندسه تحلیلی و جبر خطی سال تحصیلی 96-97
7.43 MB 233 1
رایگان
24
حساب دیفرانسیل و انتگرال سال تحصیلی 96-97
3.53 MB 229 0
رایگان
25
ریاضیات گسسته سال تحصیلی 96-97
1.84 MB 244 0
رایگان

بارگزاری