# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Wall Sconce V1
2.44 MB 257 1
رایگان
2
Chandelier V2 L2
1.15 MB 292 0
رایگان
3
Ceiling Fixture V1
658.58 KB 249 0
رایگان
4
Ceiling Fixture V1
644.61 KB 270 0
رایگان
5
Wall Sconce V1
2.48 MB 268 0
رایگان
6
Hanglamp V2
2.90 MB 269 2
رایگان
7
Chandelier V1
1.52 MB 500 1
رایگان
8
Chandelier V1
1.41 MB 226 0
رایگان
9
Closet Shelves V2
1.06 MB 232 0
رایگان
10
Closet Doors V3
529.81 KB 230 3
رایگان
11
SubwayEntrance V01
2.21 MB 574 0
رایگان
12
RoadSectionT V2
591.53 KB 275 3
رایگان
13
JungleGym V1
7.73 MB 262 1
رایگان
14
FenceGate V4
1.97 MB 257 3
رایگان
15
FenceSection V1
4.76 MB 267 0
رایگان
16
GasStation
1.07 MB 292 0
رایگان
17
PoliceBarricade V1
2.50 MB 255 0
رایگان
18
Police Station V2
549.49 KB 244 0
رایگان
19
ConcreteConstructionBarricade
2.66 MB 221 0
رایگان
20
Small Home V3
391.30 KB 282 1
رایگان
21
RoadSection90
2.77 MB 542 0
رایگان
22
BusStopEnclosure V1
5.90 MB 229 4
رایگان
23
SmallCastle
1.38 MB 310 0
رایگان
24
RoadSectionStraight V1
1.04 MB 263 0
رایگان
25
Hospital Building V2
681.65 KB 253 0
رایگان
Wall Sconce V1

Wall Sconce V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) wall sconce v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
2.44 MB
رایگان
Chandelier V2 L2

Chandelier V2 L2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) chandelier v2 l2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

1.15 MB
رایگان
Ceiling Fixture V1

Ceiling Fixture V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) ceiling fixture v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

658.58 KB
رایگان
Ceiling Fixture V1

Ceiling Fixture V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) ceiling fixture v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

644.61 KB
رایگان
Wall Sconce V1

Wall Sconce V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Wall Sconce v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

2.48 MB
رایگان
Hanglamp V2

Hanglamp V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) hanglamp v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Ri ...

دانلود 2
2.90 MB
رایگان
Chandelier V1

Chandelier V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) chandelier v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
1.52 MB
رایگان
Chandelier V1

Chandelier V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) chandelier v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.41 MB
رایگان
Closet Shelves V2

Closet Shelves V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Closet shelves v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

1.06 MB
رایگان
Closet Doors V3

Closet Doors V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Closet doors v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 3
529.81 KB
رایگان
SubwayEntrance V01

SubwayEntrance V01

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) SubwayEntrance v01 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

2.21 MB
رایگان
RoadSectionT V2

RoadSectionT V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) RoadSectionT v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 3
591.53 KB
رایگان
JungleGym V1

JungleGym V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) JungleGym V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 1
7.73 MB
رایگان
FenceGate V4

FenceGate V4

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) FenceGate v4 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 3
1.97 MB
رایگان
FenceSection V1

FenceSection V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) FenceSection V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

4.76 MB
رایگان
GasStation

GasStation

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) GasStation printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

1.07 MB
رایگان
PoliceBarricade V1

PoliceBarricade V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) PoliceBarricade v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

2.50 MB
رایگان
Police Station V2

Police Station V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Police Station V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

549.49 KB
رایگان
ConcreteConstructionBarricade

ConcreteConstructionBarricade

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) ConcreteConstructionBarricade printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures ...

2.66 MB
رایگان
Small Home V3

Small Home V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Small Home V3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
391.30 KB
رایگان
RoadSection90

RoadSection90

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) RoadSection90 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

2.77 MB
رایگان
BusStopEnclosure V1

BusStopEnclosure V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) BusStopEnclosure V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materia ...

دانلود 4
5.90 MB
رایگان
SmallCastle

SmallCastle

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) SmallCastle printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Ri ...

1.38 MB
رایگان
RoadSectionStraight V1

RoadSectionStraight V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) RoadSectionStraight v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mate ...

1.04 MB
رایگان
Hospital Building V2

Hospital Building V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Hospital Building V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

681.65 KB
رایگان

بارگزاری