# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Spider Monkey V1
2.61 MB 290 2
رایگان
2
Tugboat V1
3.45 MB 616 1
رایگان
3
Boat V1
7.52 MB 298 1
رایگان
4
Statue V1
2.07 MB 279 0
رایگان
5
Statue V1
3.02 MB 307 2
رایگان
6
Goggles V1
1.78 MB 328 1
رایگان
7
Boots V2
4.30 MB 335 1
رایگان
8
Statue V1
3.71 MB 307 1
رایگان
9
StandingBaby V2
2.18 MB 338 2
رایگان
10
CrawlingBaby V1
946.94 KB 312 0
رایگان
11
SittingBaby V1
925.56 KB 292 0
رایگان
12
Flower V1
3.45 MB 316 1
رایگان
13
PlayingBaby V1
921.71 KB 272 1
رایگان
14
Cat V1
2.13 MB 285 1
رایگان
15
Statue V1
5.59 MB 348 0
رایگان
16
Lizard V1
2.07 MB 286 0
رایگان
17
Bird Toucan V3
1.66 MB 299 0
رایگان
18
Dog V2
1.92 MB 275 0
رایگان
19
Automobile V1
1.79 MB 292 0
رایگان
20
Automobile V1
3.09 MB 310 1
رایگان
21
Cat V5
1.54 MB 241 1
رایگان
22
Luggage V1
1.12 MB 383 0
رایگان
23
Mandarin Duck V1
1.65 MB 335 1
رایگان
24
Luggage V1
2.95 MB 260 4
رایگان
25
Australian Rainbow Lorikeet V1
1.35 MB 256 0
رایگان
Spider Monkey V1

Spider Monkey V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Spider Monkey v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 2
2.61 MB
رایگان
Tugboat V1

Tugboat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) tugboat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 1
3.45 MB
رایگان
Boat V1

Boat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) boat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
7.52 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

2.07 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 2
3.02 MB
رایگان
Goggles V1

Goggles V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Goggles v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 1
1.78 MB
رایگان
Boots V2

Boots V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Boots v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigge ...

دانلود 1
4.30 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 1
3.71 MB
رایگان
StandingBaby V2

StandingBaby V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) StandingBaby v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 2
2.18 MB
رایگان
CrawlingBaby V1

CrawlingBaby V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) CrawlingBaby v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

946.94 KB
رایگان
SittingBaby V1

SittingBaby V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) SittingBaby v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

925.56 KB
رایگان
Flower V1

Flower V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Flower v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 1
3.45 MB
رایگان
PlayingBaby V1

PlayingBaby V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) PlayingBaby v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
921.71 KB
رایگان
Cat V1

Cat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
2.13 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

5.59 MB
رایگان
Lizard V1

Lizard V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Lizard v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

2.07 MB
رایگان
Bird Toucan V3

Bird Toucan V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird Toucan V3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.66 MB
رایگان
Dog V2

Dog V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Dog v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

1.92 MB
رایگان
Automobile V1

Automobile V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Automobile v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.79 MB
رایگان
Automobile V1

Automobile V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Automobile v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
3.09 MB
رایگان
Cat V5

Cat V5

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cat v5 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
1.54 MB
رایگان
Luggage V1

Luggage V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Luggage v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

1.12 MB
رایگان
Mandarin Duck V1

Mandarin Duck V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Mandarin Duck v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 1
1.65 MB
رایگان
Luggage V1

Luggage V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Luggage v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 4
2.95 MB
رایگان
Australian Rainbow Lorikeet V1

Australian Rainbow Lorikeet V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Australian Rainbow Lorikeet v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures ...

1.35 MB
رایگان

بارگزاری