# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ایرانیان در کتاب مقدس
1.27 MB 341 1
رایگان
2
نامه اول پولس به مسیحیان قرنتس(عهد جدید/انجیل)
1.85 MB 256 0
رایگان
3
نامه اول یوحنا(عهد جدید/انجیل)
543.00 KB 231 0
رایگان
4
نامه اول پطرس(عهد جدید/انجیل)
570.20 KB 223 0
رایگان
5
نامه اول پولس به مسیحیان تسانولیکی(عهد جدید/انجیل)
443.78 KB 280 0
رایگان
6
نامه اول پولس به تیموتائوس(عهد جدید/انجیل)
568.95 KB 213 1
رایگان
7
نامه دوم پولس به مسیحیان قرنتس(عهد جدید/انجیل)
1.27 MB 293 1
رایگان
8
نامه دوم یوحنا(عهد جدید/انجیل)
179.34 KB 227 1
رایگان
9
نامه دوم پطرس(عهد جدید/انجیل)
416.28 KB 232 0
رایگان
10
نامه دوم پولس به مسیحیان تسالونیکی(عهد جدید/انجیل)
316.26 KB 221 0
رایگان
11
نامه دوم پولس به تیموتائوس(عهد جدید/انجیل)
458.55 KB 234 0
رایگان
12
نامه سوم یوحنا(عهد جدید/انجیل)
184.51 KB 245 0
رایگان
13
اعمال رسولان مسیح(عهد جدید/انجیل)
3.26 MB 230 1
رایگان
14
نامه پولس به مسیحیان کولسی(عهد جدید/انجیل)
491.81 KB 258 0
رایگان
15
نامه پولس به مسیحیان افسس(عهد جدید/انجیل)
713.02 KB 332 0
رایگان
16
نامه پولس به مسیحیان غلاطیه(عهد جدید/انجیل)
748.10 KB 455 0
رایگان
17
نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد(عبریان)(عهد جدید/انجیل)
1.37 MB 233 0
رایگان
18
نامه یعقوب(عهد جدید/انجیل)
538.31 KB 294 0
رایگان
19
سرگذشت عیسی مسیح نوشته یوحنا(عهد جدید/انجیل)
2.60 MB 279 0
رایگان
20
نامه یهودا(عهد جدید/انجیل)
265.70 KB 228 1
رایگان
21
سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا(عهد جدید/انجیل)
3.63 MB 303 1
رایگان
22
سرگذشت عیسی مسیح نوشته مرقس(عهد جدید/انجیل)
2.15 MB 253 0
رایگان
23
سرگذشت مسیح نوشته متی(عهد جدید/انجیل)
3.25 MB 242 1
رایگان
24
نامه پولس به فلیمون(عهد جدید/انجیل)
219.51 KB 298 0
رایگان
25
نامه پولس به مسیحیان فیلیپی(عهد جدید/انجیل)
520.08 KB 219 0
رایگان
ایرانیان در کتاب مقدس

ایرانیان در کتاب مقدس

نام ایران و پادشاهان ایرانی در کتاب مقدس + قسمتهایی ازکتاب مقدس + پیشگوییهای دانیال + دعاهایی نیرومند از پارس+ استر ملکه پارسی+ راهنمای معلمین . ب ...

دانلود 1
1.27 MB
رایگان
نامه اول پولس به مسیحیان قرنتس(عهد جدید/انجیل)

نامه اول پولس به مسیحیان قرنتس(عه ...

جدایی در کلیسا+مسیح حکمت و قدرت خدا+ قدرت افکار پولس+ مسیحیان بالغ و نوزاد+ قضاوت درمقابل رسولان مسیح+ اخراج عضو خطاکار از کلیسا . برچسب ها : lمسی ...

1.85 MB
رایگان
نامه اول یوحنا(عهد جدید/انجیل)

نامه اول یوحنا(عهد جدید/انجیل)

یوحنا و برادرش +ظهور دجال، دشمن مسیح+ معلمین الهی و معلمین دروغی+ ایمان به مسیح . برچسب ها : برادران رعد , دانلود کتاب , دانلود کتاب رایگان , دانل ...

543.00 KB
رایگان
نامه اول پطرس(عهد جدید/انجیل)

نامه اول پطرس(عهد جدید/انجیل)

از طرف پطرس رسول خدا +سنگهای زنده در دست خدا+ کلامی چند به زن و شوهر مسیحی+ کلامی به کشیشان و جوانان . برچسب ها : پطرس , پطرس پیامبر , جوانان , دا ...

570.20 KB
رایگان
نامه اول پولس به مسیحیان تسانولیکی(عهد جدید/انجیل)

نامه اول پولس به مسیحیان تسانولیک ...

تسالونیک یا سالونیک +از طرف پولس ،سیلاس و تیئو تاموس+ خدمت پولس در تسانولیکی+ زنوگی مطابق با خواست خدا+ چند پند مفید . برچسب ها : پند , خدمت پولس ...

443.78 KB
رایگان
نامه اول پولس به تیموتائوس(عهد جدید/انجیل)

نامه اول پولس به تیموتائوس(عهد جد ...

فرستاده مسیح، پولیس +مبارزه با تعالیم غلط+ کشیشان و شماسان+ دستورات در خصوص دعا و عبادت . برچسب ها : تیموتائوس , دانلود , دانلود کتاب , دانلود کتا ...

دانلود 1
568.95 KB
رایگان
نامه دوم پولس به مسیحیان قرنتس(عهد جدید/انجیل)

نامه دوم پولس به مسیحیان قرنتس(عه ...

فرستاده مسیح، پولیس +آن خطاکار را ببخشید+ نمی خواستم شما را غمگین سازم+ تنها معرفی نامه ما خود شما هستید . برچسب ها : lمسیح , اخراج از کلیسا , خدا ...

دانلود 1
1.27 MB
رایگان
نامه دوم یوحنا(عهد جدید/انجیل)

نامه دوم یوحنا(عهد جدید/انجیل)

از طرف یوحنا، رهبر کلیسا  به بانوی گرامی+همدیگر را محبت نماییم+تعلیم کلام خدا+ معلمین فریبکار . برچسب ها : برادران رعد , دانلود کتاب , دانلود کتاب ...

دانلود 1
179.34 KB
رایگان
نامه دوم پطرس(عهد جدید/انجیل)

نامه دوم پطرس(عهد جدید/انجیل)

از طرف شمعون پطرس، خدمتگذار مسیح +یادآوری حقیقت+ معلمان دروغین و عاقبت آنان+ روز خداوند . برچسب ها : پطرس , پطرس پیامبر , جوانان , حقیقت , دانلود ...

416.28 KB
رایگان
نامه دوم پولس به مسیحیان تسالونیکی(عهد جدید/انجیل)

نامه دوم پولس به مسیحیان تسالونیک ...

از طرف پولس ، تیموتائوس و سیلاس + پایان زحمات و رنجها+ ظهور مرد خبیث پیش از بازگشت مسیح در آخر الزمان+ درخواست خدا . برچسب ها : ادعای خدایی , پند ...

316.26 KB
رایگان
نامه دوم پولس به تیموتائوس(عهد جدید/انجیل)

نامه دوم پولس به تیموتائوس(عهد جد ...

فرستاده مسیح، پولیس +تشویق به وفاداری+ اجتناب از مباحثات+وضع مردم در زمانهای آخر+ سفارشات و نصایح . برچسب ها : تیموتائوس , دانلود , دانلود کتاب , ...

458.55 KB
رایگان
نامه سوم یوحنا(عهد جدید/انجیل)

نامه سوم یوحنا(عهد جدید/انجیل)

از طرف یوحنا، رهبر کلیسا به غایوس و نصیحت وی در رفتار و خدمت به خدا . برچسب ها : برادران رعد , دانلود کتاب , دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب های ...

184.51 KB
رایگان
اعمال رسولان مسیح(عهد جدید/انجیل)

اعمال رسولان مسیح(عهد جدید/انجیل)

آخرین سخنان عیسی قبل از صعود به آسمان+ کوه زیتون+ نزول روح القدس+ پیشگویی پیامبران درباره عیسی(ع) . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پیشگویی , پیشگویی ...

دانلود 1
3.26 MB
رایگان
نامه پولس به مسیحیان کولسی(عهد جدید/انجیل)

نامه پولس به مسیحیان کولسی(عهد جد ...

فرستاده مسیح، پولیس +مسیح که بود و چه کرد؟+ هوشیاری درمقابل فلسفه های پوچ دنیا+ زندگی تازه در مسیح زنده . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پولس , پیشگ ...

491.81 KB
رایگان
نامه پولس به مسیحیان افسس(عهد جدید/انجیل)

نامه پولس به مسیحیان افسس(عهد جدی ...

فرستاده مسیح، پولیس +پولس رسول غیر یهودیان+ عمر دوباره در مسیح+ روابط زناشویی + اسلحه جنگ روحانی . برچسب ها : افسس , تیموتائوس , دانلود , دانلود ک ...

713.02 KB
رایگان
نامه پولس به مسیحیان غلاطیه(عهد جدید/انجیل)

نامه پولس به مسیحیان غلاطیه(عهد ج ...

فرستاده مسیح، پولیس +منطقه غلاطیه+ سرزنش پطرس+ معنی واقعی شریعت و احکام . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پولس , پیشگویی , پیشگویی پیامبران , ترکیه , ...

748.10 KB
رایگان
نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد(عبریان)(عهد جدید/انجیل)

نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد(عبر ...

عبریان +برتری مسیح بر فرشتگان+ توجه به پیام نجات بخش انجیل+برتری مسیح بر موسی +برتری ملک صادق بر ابراهیم و لاوی ها . برچسب ها : افسس , انجیل , برت ...

1.37 MB
رایگان
نامه یعقوب(عهد جدید/انجیل)

نامه یعقوب(عهد جدید/انجیل)

نامه ای از طرف یعقوب، برادر عیسی به مسیحیان +وسوسه از جانب خدا نمی آید+ دوری از تبعیض+ خطرات زبان . برچسب ها : اسقف , اسقف کلیسا , اعمال , اورشلیم ...

538.31 KB
رایگان
سرگذشت عیسی مسیح نوشته یوحنا(عهد جدید/انجیل)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته یوحنا(عهد ...

مسیح به دنیای ما آمد +شهادت یحیی+ نخستین شاگردان عیسی+  عیسی و یحیی + تولد تازه . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پیشگویی , پیشگویی پیامبران , تولد ت ...

2.60 MB
رایگان
نامه یهودا(عهد جدید/انجیل)

نامه یهودا(عهد جدید/انجیل)

نامه ای از طرف یهودا به مسیحیان +گناه و هلاکت بی دینان+ دعوت به پایداری+ خطرات زبان . برچسب ها : اسقف , اسقف کلیسا , اعمال , اورشلیم , برادر عیسی ...

دانلود 1
265.70 KB
رایگان
سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا(عهد جدید/انجیل)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا(عهد ج ...

عالیجناب تئوفیلوس +مژده تولد یحیی تعمید دهنده+ یحیی راه را برای مسیح آماده می کند+تولد مسیح+ عیسی 12 ساله در اورشلیم + معجزات عیسی . برچسب ها : اع ...

دانلود 1
3.63 MB
رایگان
سرگذشت عیسی مسیح نوشته مرقس(عهد جدید/انجیل)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته مرقس(عهد ج ...

نامه ای از طرف یهودا به مسیحیان +گناه و هلاکت بی دینان+ دعوت به پایداری+ خطرات زبان . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پیشگویی , پیشگویی پیامبران , تو ...

2.15 MB
رایگان
سرگذشت مسیح نوشته متی(عهد جدید/انجیل)

سرگذشت مسیح نوشته متی(عهد جدید/ان ...

اجداد عیسی مسیح +تولد عیسی مسیح+ ستاره شناسان در جستجوی عیسی+ فرار به مصر +تعمید عیسی به دست یحیی . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پیشگویی , پیشگویی ...

دانلود 1
3.25 MB
رایگان
نامه پولس به فلیمون(عهد جدید/انجیل)

نامه پولس به فلیمون(عهد جدید/انجی ...

فرستاده مسیح، پولس +شکرگذاری و دعا+ زندانی بودن عیسی مسیح+ تقاضای پولس برای انیسیمون . برچسب ها : اعمال , اورشلیم , پولس , پیشگویی , پیشگویی پیامب ...

219.51 KB
رایگان
نامه پولس به مسیحیان فیلیپی(عهد جدید/انجیل)

نامه پولس به مسیحیان فیلیپی(عهد ج ...

فرستاده مسیح، پولیس +مسیح الگوی فروتنی+ نجات از طریق مسیح نه از دینداری+ یهودی اصیل . برچسب ها : آخرالزمان , افسس , انجیل , برتری عیسی , تیموتائوس ...

520.08 KB
رایگان

بارگزاری