# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Maya - Create Stunning Product Renders
805.89 MB 175 7
رایگان
2
Pluralsight - Multi-pass Rendering with V-Ray and Maya
3.56 GB 228 8
رایگان
3
Pluralsight - Fundamentals of V-Ray for Maya
1.76 GB 307 22
رایگان
4
Gumroad - Creating a Realistic Rock in CG - Tom Newbury
3.87 GB 198 8
رایگان
5
Pluralsight - Linear Workflow Rendering Strategies with Arnold and Maya
227.68 MB 292 9 1.0
رایگان
6
MographPlus - Comprehensive Introduction to Arnold 5 for Maya
6.38 GB 452 40
رایگان
7
Digital Tutors - Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya
1.52 GB 216 11
رایگان
8
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya
9.42 GB 324 1
رایگان
9
Digital Tutors - Top 10 Rendering Tips for Maya Artists
1.39 GB 184 2
رایگان
10
Digital Tutors - Beginner's Guide to Maxwell Render in Maya
460.53 MB 185 4
رایگان
11
Digital Tutors - Finishing a Car Animation Render in Maya and Composite
1,010.36 MB 228 9
رایگان
12
Digital Tutors - Rendering Interiors with mental ray and Maya
735.36 MB 209 0
رایگان
13
Digital Tutors - Rendering Interiors with V-Ray for Maya
524.21 MB 202 4
رایگان
14
Digital Tutors - Introduction to V-Ray for Maya
747.84 MB 175 7
رایگان
15
Digital Tutors - Using the RealFlow RenderKit in Maya
474.53 MB 225 3
رایگان
16
Digital Tutors - Rendering Low Resolution Environments in Maya
880.71 MB 172 0
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to Rendering in Maya 2011
293.17 MB 234 0
رایگان
18
Digital Tutors - Compositing 3D into Video in Maya and NUKE
899.62 MB 250 15
رایگان
19
Digital Tutors - Shader Recipes Rendering Underwater Caustics in Maya
77.58 MB 211 0
رایگان
20
Digital Tutors - Introduction to mental ray in Maya 2009
481.25 MB 173 9
رایگان
21
Digital Tutors - Render Passes in Maya
244.46 MB 177 4
رایگان
22
Digital Tutors - mental ray Workflows in Maya Global Illumination
274.09 MB 188 0
رایگان
23
Digital Tutors - Introduction to RenderMan for Maya 2