# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Maya - Create Stunning Product Renders
805.89 MB 16 0
رایگان
2
Pluralsight - Multi-pass Rendering with V-Ray and Maya
3.56 GB 26 1
رایگان
3
Pluralsight - Fundamentals of V-Ray for Maya
1.76 GB 34 6
رایگان
4
Gumroad - Creating a Realistic Rock in CG - Tom Newbury
3.87 GB 79 6
رایگان
5
Pluralsight - Linear Workflow Rendering Strategies with Arnold and Maya
227.68 MB 66 3
رایگان
6
MographPlus - Comprehensive Introduction to Arnold 5 for Maya
6.38 GB 118 20
رایگان
7
Digital Tutors - Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya
1.52 GB 133 3
رایگان
8
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya
9.42 GB 186 1