# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Maya - Create Stunning Product Renders
805.89 MB 399 11
رایگان
2
Pluralsight - Multi-pass Rendering with V-Ray and Maya
3.56 GB 432 9
رایگان
3
Pluralsight - Fundamentals of V-Ray for Maya
1.76 GB 604 25
رایگان
4
Gumroad - Creating a Realistic Rock in CG - Tom Newbury
3.87 GB 425 10
رایگان
5
Pluralsight - Linear Workflow Rendering Strategies with Arnold and Maya
227.68 MB 462 10 1.0
رایگان
6
MographPlus - Comprehensive Introduction to Arnold 5 for Maya
6.38 GB 946 48
رایگان
7
Digital Tutors - Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya
1.52 GB 401 11
رایگان
8
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya
9.42 GB 564 3
رایگان
9
Digital Tutors - Top 10 Rendering Tips for Maya Artists
1.39 GB 353 2
رایگان
10
Digital Tutors - Beginner's Guide to Maxwell Render in Maya
460.53 MB 377 4
رایگان
11
Digital Tutors - Finishing a Car Animation Render in Maya and Composite
1,010.36 MB 429 9
رایگان
12
Digital Tutors - Rendering Interiors with mental ray and Maya
735.36 MB 378 0
رایگان
13
Digital Tutors - Rendering Interiors with V-Ray for Maya
524.21 MB 394 4
رایگان
14
Digital Tutors - Introduction to V-Ray for Maya
747.84 MB 375 7
رایگان
15
Digital Tutors - Using the RealFlow RenderKit in Maya
474.53 MB 394 3
رایگان
16
Digital Tutors - Rendering Low Resolution Environments in Maya
880.71 MB 351 0
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to Rendering in Maya 2011
293.17 MB 427 0
رایگان
18
Digital Tutors - Compositing 3D into Video in Maya and NUKE
899.62 MB 468 19
رایگان
19
Digital Tutors - Shader Recipes Rendering Underwater Caustics in Maya
77.58 MB 392 0
رایگان
20
Digital Tutors - Introduction to mental ray in Maya 2009
481.25 MB 380 9
رایگان
21
Digital Tutors - Render Passes in Maya
244.46 MB 360 4
رایگان
22
Digital Tutors - mental ray Workflows in Maya Global Illumination
274.09 MB 387 0
رایگان
23
Digital Tutors - Introduction to RenderMan for Maya 2