# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Maya - Create Stunning Product Renders
805.89 MB 91 4
رایگان
2
Pluralsight - Multi-pass Rendering with V-Ray and Maya
3.56 GB 129 6
رایگان
3
Pluralsight - Fundamentals of V-Ray for Maya
1.76 GB 209 21
رایگان
4
Gumroad - Creating a Realistic Rock in CG - Tom Newbury
3.87 GB 146 8
رایگان
5
Pluralsight - Linear Workflow Rendering Strategies with Arnold and Maya
227.68 MB 155 5
رایگان
6
MographPlus - Comprehensive Introduction to Arnold 5 for Maya
6.38 GB 276 31
رایگان
7
Digital Tutors - Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya
1.52 GB 171 11
رایگان
8
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya
9.42 GB 250 1
رایگان
9
Digital Tutors - Top 10 Rendering Tips for Maya Artists
1.39 GB 122 0
رایگان
10
Digital Tutors - Beginner's Guide to Maxwell Render in Maya
460.53 MB 134 4
رایگان
11
Digital Tutors - Finishing a Car Animation Render in Maya and Composite
1,010.36 MB 165 6
رایگان
12
Digital Tutors - Rendering Interiors with mental ray and Maya
735.36 MB 160 0
رایگان
13
Digital Tutors - Rendering Interiors with V-Ray for Maya
524.21 MB 155 4
رایگان
14
Digital Tutors - Introduction to V-Ray for Maya
747.84 MB 138 7
رایگان
15
Digital Tutors - Using the RealFlow RenderKit in Maya
474.53 MB 174 3
رایگان
16
Digital Tutors - Rendering Low Resolution Environments in Maya
880.71 MB 123 0
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to Rendering in Maya 2011
293.17 MB 190 0
رایگان
18
Digital Tutors - Compositing 3D into Video in Maya and NUKE
899.62 MB 189 14
رایگان
19
Digital Tutors - Shader Recipes Rendering Underwater Caustics in Maya
77.58 MB 163 0
رایگان
20
Digital Tutors - Introduction to mental ray in Maya 2009
481.25 MB 113 8
رایگان
21
Digital Tutors - Render Passes in Maya
244.46 MB 130 4
رایگان
22
Digital Tutors - mental ray Workflows in Maya Global Illumination
274.09 MB 137 0
رایگان
23
Digital Tutors - Introduction to RenderMan for Maya 2
503.05 MB 161 0