# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors - Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya
1.52 GB 31 3
رایگان
2
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya
9.42 GB 43 1
رایگان
3
Digital Tutors - Top 10 Rendering Tips for Maya Artists
1.39 GB 23 0
رایگان
4
Digital Tutors - Beginner's Guide to Maxwell Render in Maya
460.53 MB 25 1
رایگان
5
Digital Tutors - Finishing a Car Animation Render in Maya and Composite
1,010.36 MB 24 2
رایگان
6
Digital Tutors - Rendering Interiors with mental ray and Maya
735.36 MB 22 0
رایگان
7
Digital Tutors - Rendering Interiors with V-Ray for Maya
524.21 MB 32 2
رایگان
8
Digital Tutors - Introduction to V-Ray for Maya
747.84 MB 30 5
رایگان
9
Digital Tutors - Using the RealFlow RenderKit in Maya
474.53 MB 47 3
رایگان
10
Digital Tutors - Rendering Low Resolution Environments in Maya
880.71 MB 24 0
رایگان
11
Digital Tutors - Introduction to Rendering in Maya 2011
293.17 MB 29 0
رایگان
12
Digital Tutors - Compositing 3D into Video in Maya and NUKE
899.62 MB 30 0
رایگان
13
Digital Tutors - Shader Recipes Rendering Underwater Caustics in Maya
77.58 MB 24 0
رایگان
14
Digital Tutors - Introduction to mental ray in Maya 2009
481.25 MB 21 6
رایگان
15
Digital Tutors - Render Passes in Maya
244.46 MB 27 1
رایگان
16
Digital Tutors - mental ray Workflows in Maya Global Illumination
274.09 MB 24 0
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to RenderMan for Maya 2
503.05 MB 22 0
رایگان
18
Digital Tutors - Introduction to RenderMan for Maya 1
234.88 MB 25 0
رایگان
19
Digital Tutors - Rendering with Maya Toon
468.21 MB 22 0
رایگان
20
آموزش تکنیک های رندرینگ نمای بیرونی با منتال ری و مایا
1,014.49 MB 160 68
رایگان
21
آموزش مقدماتی و اصولی موتور قدرتمند رندرینگ وی ری در نرم افزار مایا