# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.32 MB 592 5
رایگان
2
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
19.29 MB 302 2
رایگان
3
ناوبری الکترونیکی سال تحصیلی 97-98
6.97 MB 252 1
رایگان
4
زیست شناسی سال تحصیلی 97-98
7.09 MB 268 0
رایگان
5
اصول و مبانی ماسک و گریم سال تحصیلی 96-97
2.23 MB 357 2
رایگان
6
راهنمای هنر آموز ریاضی (1) سال تحصیلی 95-96
4.69 MB 300 1
رایگان
7
راهنمای هنرآموز زیست شناسی سال تحصیلی 95-96
2.70 MB 282 0
رایگان
8
راهنمای هنرآموز فیزیک سال تحصیلی 95-96
4.17 MB 261 2
رایگان
9
مبانی تکنولوژی برق صنعتی سال تحصیلی 95-96
4.16 MB 609 1
رایگان
10
تأسیسات حرارتی سال تحصیلی 95-96
6.28 MB 255 2
رایگان
11
طراحی و زبان بصری سال تحصیلی 95-96
7.87 MB 262 2
رایگان
12
رسم فنی تخصصی (صنایع چوب) سال تحصیلی 95-96
6.60 MB 255 3
رایگان
13
محاسبات فنی (2) (صنایع چوب) سال تحصیلی 95-96
4.00 MB 267 2
رایگان
14
محاسبات فنی (3) (صنایع چوب) سال تحصیلی 95-96
1.92 MB 369 4
رایگان
15
خشک کردن و نگهداری چوب سال تحصیلی 95-96
2.93 MB 266 2
رایگان
16
کتاب همراه هنرجو سال تحصیلی 95-96
3.89 MB 321 3
رایگان
17
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای سال تحصیلی 95-96
6.04 MB 231 0
رایگان
18
دانش فنی پایه سال تحصیلی 95-96
3.73 MB 256 1
رایگان
19
کتاب راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی سال تحصیلی 95-96
5.86 MB 987 69
رایگان
20
راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم سال تحصیلی 95-96
2.89 MB 610 2
رایگان
21
الزامات محیط کار سال تحصیلی 95-96
1.82 MB 243 0
رایگان
22
زیست شناسی سال تحصیلی 95-96
7.09 MB 270 1
رایگان
23
شیمی سال تحصیلی 95-96
2.79 MB 244 3
رایگان
24
فیزیک سال تحصیلی 95-96
95.83 MB 278 0
رایگان
25
فارسی و نگارش (1) سال تحصیلی 95-96
4.12 MB 251 0
رایگان

بارگزاری