# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
علوم تجربی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
12.04 MB 337 0
رایگان
2
شناخت 2 مفاهیم ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
34.16 MB 306 0
رایگان
3
دانش عمومی2 (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
17.73 MB 339 3
رایگان
4
زبان آموزی و جمله سازی (ناشنوا) سال تحصیلی 97-98
15.56 MB 468 1
رایگان
5
شناخت1 کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
16.18 MB 308 1
رایگان
6
دانش عمومی (3)کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
22.68 MB 289 0
رایگان
7
زبان آموزی و جمله سازی (آسیب دیده شنوایی) سال تحصیلی 97-98
23.43 MB 320 2
رایگان
8
زبان، برقراری ارتباط و سواد آموزی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
6.06 MB 263 2
رایگان
9
فارسی(کم بینا) سال تحصیلی 97-98
10.77 MB 268 2
رایگان
10
ریاضی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
5.37 MB 285 2
رایگان
11
دین و زندگی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
9.60 MB 287 4
رایگان
12
دانش عمومی1 سال تحصیلی 97-98
24.26 MB 388 2
رایگان
13
کاربرد ریاضی در خیاطی سال تحصیلی 97-98
5.28 MB 392 3 1.0
رایگان
14
ادبیات فارسی سال تحصیلی 97-98
4.12 MB 267 0
رایگان
15
مطالعات اجتماعی سال تحصیلی 97-98
3.20 MB 265 0
رایگان
16
دین و زندگی سال تحصیلی 97-98
3.77 MB 546 4
رایگان
17
آموزش هنر سال تحصیلی 97-98
4.97 MB 315 0
رایگان
18
آموزش هنر سال تحصیلی 97-98
5.96 MB 242 1
رایگان
19
قانون کار سال تحصیلی 96-97
3.56 MB 254 0
رایگان
20
دوخت (ملحفه وپرده) سال تحصیلی 96-97
11.37 MB 271 1
رایگان
21
مهارت های زندگی سال تحصیلی 96-97
1.10 MB 315 1
رایگان
22
مهارت های زندگی سال تحصیلی 96-97
493.52 KB 291 0
رایگان
23
تربیت بدنی سال تحصیلی 96-97
1.61 MB 335 0
رایگان
24
راهنمای معلم علوم تجربی و بهداشت سال تحصیلی 96-97
2.51 MB 274 0
رایگان
25
راهنمای معلم مهارت آموزی سال تحصیلی 96-97
1.19 MB 290 0
رایگان

بارگزاری