# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کتاب آنالیز عددی بابلیان
6.29 MB 221 3
رایگان
2
لیست منابع دروس مهندسی صنایع
141.27 KB 220 1
رایگان
3
لیست منابع دروس مهندسی مدیریت اجرایی
183.89 KB 193 0
رایگان
4
لیست منابع دروس مهندسی مدیریت پروژه
159.25 KB 186 0
رایگان
5
لیست منابع دروس مهندسی عمران - نقشه برداری
155.15 KB 193 0
رایگان
6
لیست ارائه دروس مهندسی عمران
162.88 KB 201 9
رایگان
7
لیست منابع دروس سر فصل رشته مهندسی عمران
170.95 KB 218 1
رایگان
8
لیست ارائه دروس مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
79.49 KB 231 7
رایگان
9
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
162.21 KB 188 6
رایگان
10
لیست ارائه دروس مهندسی خودرو
76.43 KB 215 1
رایگان
11
لیست منابع دروس سر فصل رشته مهندسی خودرو
164.65 KB 219 0
رایگان
12
لیست ارائه دروس مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
80.60 KB 202 1
رایگان
13
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
161.19 KB 171 9
رایگان
14
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی هوافضا
130.42 KB 187 6
رایگان
15
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات
161.54 KB 227 0
رایگان
16
لیست ارائه دروس مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات
115.15 KB 181 0
رایگان
17
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی متالوژی و مواد گرایش متالوژی صنعتی
132.07 KB 192 0
رایگان
18
لیست ارائه دروس مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
146.12 KB 171 0
رایگان
19
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
161.49 KB 215 1
رایگان
20
لیست ارائه دروس مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر
100.66 KB 205 0
رایگان
21
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر
165.44 KB 181 11
رایگان
22
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی شیمی
165.90 KB 223 8
رایگان
23
لیست ارائه دروس مهندسی شیمی
72.52 KB 197 0
رایگان
24
لیست ارائه دروس مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیند صنایع نفت
111.75 KB 230 7
رایگان
25
لیست منابع دروس سر فصل مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت
163.04 KB 184 1
رایگان

بارگزاری