# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مختصات اندازه گیری دقیق: دقت سیستم و اندازه گیری
22.78 MB 290 0
رایگان
2
ابزار های پیشرفته ریاضی و محاسباتی در اندازه شناسی و تست X
12.55 MB 233 3
رایگان
3
مقدمه ای بر کوانتومی اندازه گیری دقیق: استاندارد کوانتومی و ابزار دقیق
9.39 MB 249 0
رایگان
4
تکنیک لکه اندازه شناسی قوی برای تجزیه و تحلیل تنش و NDT
24.92 MB 254 2
رایگان
5
اندازه شناسی مهندسی و اندازه گیری
9.05 MB 277 2
رایگان
6
راهنمای اندازه گیری بعدی نوری
15.48 MB 258 2
رایگان
7
اندازه شناسی و نظریه های اندازه گیری
3.82 MB 273 3
رایگان
8
توده علم اوزان ومقادیر
3.89 MB 298 1
رایگان
9
راهنمای عملی برای اندازه گیری دقیق و نوری به لایه های نازک
3.06 MB 243 1
رایگان
10
نانوالکترونیک گرافن: اندازه شناسی، سنتز، خواص و کاربرد
15.32 MB 300 0
رایگان
11
گرافن نانوالکترونیک : اندازه گیری دقیق، سنتز ، خواص و کاربرد
19.47 MB 302 0
رایگان
12
راهنمای سیستم های نوری ، جلد 5 : اندازه گیری دقیق از قطعات نوری و سیستم های
17.55 MB 273 0
رایگان
13
ابزار دقیق و اندازه شناسی در اقیانوس شناسی
12.61 MB 276 1
رایگان
14
علم اوزان ومقادیر لیزری در مکانیک سیالات
5.27 MB 316 0
رایگان
15
عملکرد بر اساس علم اوزان ومقادیر دنده: سینماتیک - محاسبات خطا و تشخیص - انتقال
4.02 MB 270 2
رایگان
16
علم اوزان ومقادیر کتاب ، چاپ دوم
7.83 MB 257 1
رایگان
17
تمام نگاری دیجیتال برای MEMS و Microsystem علم اوزان ومقادیر (Microsystem و مجموعه فناوری نانو؟ () ME20))
6.11 MB 631 1
رایگان
18
علم اوزان ومقادیر کاربردی برای مهندسی ساخت و تولید
11.64 MB 251 0
رایگان
19
توزیع در مقیاس بزرگ علم اوزان ومقادیر بعدی: دیدگاه های تازه
3.05 MB 246 0
رایگان
20
نرم افزار متریک و نرم افزار علم اوزان ومقادیر
2.27 MB 293 0
رایگان
21
دقت اسپیندل علم اوزان ومقادیر
9.55 MB 351 0
رایگان
22
راهنمای نوری اندازه گیری دقیق: اصول و برنامه های کاربردی
26.13 MB 216 2
رایگان
23
راهنمای نوری اندازه گیری دقیق: اصول و برنامه های کاربردی
23.60 MB 272 2
رایگان
24
سطح محاسباتی و علم اوزان ومقادیر گردی
4.42 MB 300 1
رایگان
25
مدل سازی داده ها برای اندازه گیری و تست در علم اندازه گیری
5.57 MB 256 0
رایگان

بارگزاری