# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آنژیوپلاستی، تکنیک های مختلف و چالش ها در درمان تنگی عروقی مادرزادی و اکتسابی
47.76 MB 665 0
2,000
2
فیبریلاسیون دهلیزی – تحقیقات پایه و کاربرد های بالینی
41.93 MB 596 0
2,000
3
کاردیوپاتی ها (آسیب های ماهیچه قلب) – از پژوهش بنیادی تا مدیریت بالینی
38.43 MB 472 0
2,000
4
ایجاد استاندارد های بهتر مراقبت در داپلر اکوکاردیوگرافی، توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای و کاردیولوژی هسته ای
40.13 MB 584 0
2,000
5
ضربان ساز قلب مدرن – حال و آینده
88.50 MB 527 0
2,000
6
کتاب سندرم قلبی حاد
13.93 MB 455 0
2,000
7
دریچه آئورت
32.49 MB 617 0
2,000
8
جراحی دریچه آئورت
31.84 MB 833 0
2,000
9
بیماری قلبی مادرزادی – جنبه های انتخابی
16.45 MB 586 0
2,000
10
تشخیص، غربالگری و درمان آنوریسم (اتساع عروق) های آئورت شکمی، قفسه سینه - شکم و قفسه سینه (صدری)
34.92 MB 626 0
2,000
11
پیشرفت ها در الکتروکاردیوگرام ها (قلب نگاری) – کاربرد های بالینی
25.20 MB 685 0
2,000
12
پیشرفت ها در الکتروکاردیوگرام ها (قلب نگاری) – روش ها و تجزیه و تحلیل
19.53 MB 524 0
2,000
13
پیشرفت ها در تشخیص و درمان واسکولیت (التهاب رگ)
53.44 MB 609 0
2,000
14
پیشرفت ها در تشخیص آترواسکلروز (تصلب شرائین) عروق کرونر
32.00 MB 617 0
2,000
15
تشخیص و درمان آنوریسم (اتساع عروق) آئورت شکمی و قفسه سینه
20.54 MB 498 0
2,000
16
اکوکاردیوگرافی (اکو قلب نگاری) – در بیماری های خاص
14.65 MB 559 0
2,000
17
اکوکاردیوگرافی (اکوقلب نگاری) – تکنیک های جدید
20.62 MB 486 0
2,000
18
اندوکاردیت (آماس غشا درونی قلب)
7.43 MB 605 0
2,000
19
اتیولوژی (سبب شناسی)، پاتوژنز (بیماریزایی) و پاتوفیزیولوژی آنوریسم (اتساع عروق) های آئورت و پارگی آنوریسم
22.09 MB 481 0
2,000
20
اولتراسوند (فراصوت) درون رگی
13.51 MB 513 1
2,000
21
میوکاردیت (آماس ماهیچه قلب)
27.33 MB 452 0
2,000
22
جنبه های جدیدی از دستگاه کمکی بطنی
8.33 MB 580 0
2,000
23
تدابیر جدید در بیماری قلبی ایسکمیک
18.31 MB 508 0
2,000
24
ملاحظات بعد از عمل در جراحی قلب
10.95 MB 524 0
2,000
25
فشار خون سیاهرگی – علل و عوارض
10.90 MB 467 3
2,000

بارگزاری