# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی بانک
6.91 MB 574 0
2,000
2
سوالات حسابداری میانه استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
1.75 MB 600 0
2,000
3
سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
4.27 MB 556 0
2,000
4
سوالات مدیریت استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
5.29 MB 558 0
2,000
5
سوالات پول و ارز استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
6.47 MB 603 0
2,000
6
سوالات حسابرسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
2.47 MB 622 0
2,000
7
سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
2.14 MB 638 0
2,000
8
سوالات اصول حسابداری استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
3.83 MB 510 0
2,000
9
سوالات بانکداری استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
5.66 MB 461 0
2,000
10
سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
4.67 MB 694 0
2,000
11
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
10.15 MB 647 0
2,000
12
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه دوم
16.84 MB 563 0
2,000
13
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه اول
2.70 MB 620 0
2,000
14
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
4.92 MB 852 0
2,000
15
سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
1,009.06 KB 504 0
2,000
16
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران
2.85 MB 545 0
2,000
17
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه دوم
20.04 MB 486 0
2,000
18
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه اول
4.08 MB 505 1
2,000
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی بانک

سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عم ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

6.91 MB
2,000 تومان
سوالات حسابداری میانه استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات حسابداری میانه استخدامی با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1.75 MB
2,000 تومان
سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.27 MB
2,000 تومان
سوالات مدیریت استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات مدیریت استخدامی بانک توسعه ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.29 MB
2,000 تومان
سوالات پول و ارز استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات پول و ارز استخدامی بانک تو ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

6.47 MB
2,000 تومان
سوالات حسابرسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات حسابرسی استخدامی بانک توسع ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.47 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک ت ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.14 MB
2,000 تومان
سوالات اصول حسابداری استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات اصول حسابداری استخدامی بان ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

3.83 MB
2,000 تومان
سوالات بانکداری استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات بانکداری استخدامی بانک توس ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.66 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.67 MB
2,000 تومان
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات ریاضیات و آمار استخدامی با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

10.15 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه دوم

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

16.84 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه اول

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.70 MB
2,000 تومان
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات هوش و استعداد شغلی استخدام ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.92 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1,009.06 KB
2,000 تومان
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.85 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه دوم

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

20.04 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک توسعه صادرات ایران - مجموعه اول

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

دانلود 1
4.08 MB
2,000 تومان

بارگزاری