# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کتاب کار انگلیسی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
12.07 MB 141 2
رایگان
2
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق-ویژه اقلیّت های دینی سال تحصیلی 97-98
905.64 KB 107 0
رایگان
3
ضمیمۀ پیام های آسمان(ویژۀ اهل سنّت) سال تحصیلی 97-98
1.56 MB 142 0
رایگان
4
علوم تکمیلی ویژة مد ارس استعد ا دهای د رخشان سال تحصیلی 97-98
3.69 MB 128 1
رایگان
5
ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98
6.45 MB 154 4
رایگان
6
فارسی و نگارش ویژه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98
4.23 MB 139 0
رایگان
7
آموزش هنر (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
5.07 MB 160 0
رایگان
8
تفکر و سبک زندگی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
2.49 MB 117 0
رایگان
9
مهارت های اجتماعی-اقتصادی سال تحصیلی 97-98
4.41 MB 155 1
رایگان
10
کار و فناوری سال تحصیلی 97-98
14.17 MB 156 1
رایگان
11
آموزش قرآن (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
977.18 KB 138 1
رایگان
12
تعلیمات دینی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
1.65 MB 135 0
رایگان
13
علوم تجربی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
2.67 MB 125 0
رایگان
14
ریاضی(الف)-(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.58 MB 141 10 1.0
رایگان
15
ادبیات قارسی بنویسیم(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
1.89 MB 122 2
رایگان
16
ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
4.81 MB 112 1
رایگان
17
آمادگی دفاعی سال تحصیلی 97-98
19.59 MB 117 0
رایگان
18
آموزش قرآن سال تحصیلی 97-98
18.21 MB 118 0
رایگان
19
عربی سال تحصیلی 97-98
9.61 MB 159 1
رایگان
20
کتاب کار انگلیسی سال تحصیلی 97-98
4.59 MB 134 2
رایگان
21
انگلیسی3 سال تحصیلی 97-98
7.56 MB 147 0
رایگان
22
فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
11.71 MB 138 0
رایگان
23
پیام های آسمان سال تحصیلی 97-98
8.15 MB 113 0
رایگان
24
علوم تجربی سال تحصیلی 97-98
10.99 MB 147 0
رایگان
25
مطالعات اجتماعی سال تحصیلی 97-98
10.72 MB 130 0
رایگان

بارگزاری