# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Flower V1
3.45 MB 325 1
رایگان
2
Circular Grass Patch V1
1.25 MB 254 0
رایگان
3
Stalks Of Corn V2
5.02 MB 320 0
رایگان
4
Stalks Of Corn V2
5.02 MB 282 0
رایگان
5
Stalks Of Corn V2
5.02 MB 382 3
رایگان
6
Turnip V1
580.05 KB 334 1
رایگان
7
Begonia V3
2.06 MB 498 1
رایگان
8
Round Box Hedge V1
2.21 MB 254 1
رایگان
9
Bamboo Thicket V1
3.26 MB 254 0
رایگان
10
Pine Tree V2
685.68 KB 265 0
رایگان
11
Grassshoper V2
1.07 MB 299 1
رایگان
12
Rose Bush V1
1.69 MB 270 0
رایگان
13
Nuclear Power Plant V1
809.00 KB 237 3
رایگان
14
Lily V1
1.86 MB 240 0
رایگان
15
Aloe Plant V1
945.05 KB 253 0
رایگان
16
Daisy V1
1.00 MB 267 0
رایگان
17
Rectangular Box Hedge
2.36 MB 285 1
رایگان
18
Sugarcane Field V1
1.01 MB 251 0
رایگان
19
Oak Tree V1
1.50 MB 253 1
رایگان
20
Fern V2
2.43 MB 318 2
رایگان
21
Corn Field V1
1.21 MB 244 1
رایگان
22
Wheat Field V1
1.60 MB 263 2
رایگان
23
Cactus V1
1.07 MB 253 0
رایگان
24
Palm Tree V1
2.40 MB 245 1
رایگان
25
Low Poly Logs
3.07 MB 308 0
رایگان
Flower V1

Flower V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Flower v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 1
3.45 MB
رایگان
Circular Grass Patch V1

Circular Grass Patch V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Circular Grass Patch v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mat ...

1.25 MB
رایگان
Stalks Of Corn V2

Stalks Of Corn V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Stalks of Corn V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

5.02 MB
رایگان
Stalks Of Corn V2

Stalks Of Corn V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Stalks of Corn V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

5.02 MB
رایگان
Stalks Of Corn V2

Stalks Of Corn V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Stalks of Corn V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 3
5.02 MB
رایگان
Turnip V1

Turnip V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Turnip v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 1
580.05 KB
رایگان
Begonia V3

Begonia V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Begonia v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 1
2.06 MB
رایگان
Round Box Hedge V1

Round Box Hedge V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Round Box Hedge v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

دانلود 1
2.21 MB
رایگان
Bamboo Thicket V1

Bamboo Thicket V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bamboo Thicket v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

3.26 MB
رایگان
Pine Tree V2

Pine Tree V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Pine Tree v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

685.68 KB
رایگان
Grassshoper V2

Grassshoper V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Grassshoper V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
1.07 MB
رایگان
Rose Bush V1

Rose Bush V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Rose Bush v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

1.69 MB
رایگان
Nuclear Power Plant V1

Nuclear Power Plant V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Nuclear Power Plant v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mate ...

دانلود 3
809.00 KB
رایگان
Lily V1

Lily V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Lily v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

1.86 MB
رایگان
Aloe Plant V1

Aloe Plant V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Aloe Plant v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

945.05 KB
رایگان
Daisy V1

Daisy V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Daisy v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigge ...

1.00 MB
رایگان
Rectangular Box Hedge

Rectangular Box Hedge

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Rectangular Box Hedge printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mater ...

دانلود 1
2.36 MB
رایگان
Sugarcane Field V1

Sugarcane Field V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Sugarcane Field v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

1.01 MB
رایگان
Oak Tree V1

Oak Tree V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Oak Tree v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Ri ...

دانلود 1
1.50 MB
رایگان
Fern V2

Fern V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Fern v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 2
2.43 MB
رایگان
Corn Field V1

Corn Field V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Corn Field v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
1.21 MB
رایگان
Wheat Field V1

Wheat Field V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Wheat Field v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 2
1.60 MB
رایگان
Cactus V1

Cactus V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cactus v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

1.07 MB
رایگان
Palm Tree V1

Palm Tree V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Palm Tree v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 1
2.40 MB
رایگان
Low Poly Logs

Low Poly Logs

Format: OBJ, FBX, Alias/WaveFront Material (.obj, .fbx, .mtl) Low Poly logs to use in what ever you please.........uv'd and textured Geometry Polygon ...

3.07 MB
رایگان

بارگزاری