# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سؤالات مدیریت تکنولوژی آزمون دکتری سال ۹۷
1.23 MB 374 7
رایگان
2
سؤالات مدیریت آموزشی آزمون دکتری سال ۹۷
1.28 MB 401 5
رایگان
3
سؤالات زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری سال ۹۷
2.31 MB 357 6
رایگان
4
سؤالات علم و اطلاعات دانش شناسی دکتری سال ۹۷
1.27 MB 370 4
رایگان
5
سؤالات گردشگری آزمون دکتری سال ۹۷
1.41 MB 361 2
رایگان
6
سؤالات تاریخ و تمدن ملل اسلامی آزمون دکتری سال ۹۷
1.87 MB 380 9
رایگان
7
سؤالات بیومکانیک ورزشی آزمون دکتری سال ۹۷
1.48 MB 382 2
رایگان
8
سؤالات شیمی فیزیک آزمون دکتری سال ۹۷
891.90 KB 349 7
رایگان
9
سوالات آزمون دکترای گروه زبان
2.03 MB 279 2
رایگان
10
سوالات آزمون دکترای گروه زبان
2.03 MB 284 0
رایگان
11
ســوالات دکتــری گـــروه هنــــر
2.52 MB 303 0
رایگان
12
سوالات دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 94
1.56 MB 255 7
رایگان
13
سوالات دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 93
1.56 MB 287 8
رایگان
14
سوالات دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 92
839.31 KB 252 2
رایگان
15
سوالات دکترای گروه فنی و مهندسی سال 94
1.86 MB 301 0
رایگان
16
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال93
782.57 KB 307 13
رایگان
17
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال92
1.86 MB 302 2
رایگان
18
سوالات دکتری گروه علوم پایه سال 94
2.15 MB 296 2
رایگان
19
سوالات دکترای گروه علوم پایه سال 93
669.77 KB 302 1
رایگان
20
سوالات دکتری گروه علوم پایه سال 92
662.39 KB 222 0
رایگان
21
سوالات زبان عمومی آزمون دکتری
423.38 KB 257 1
رایگان
22
سوالات دکتری گروه انسانی سال 92
1.04 MB 281 8
رایگان
23
سوالات دکترای گروه انسانی سال 93
473.80 KB 326 1
رایگان
24
سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری سال 94
2.08 MB 296 10
رایگان
25
سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری سال 93
734.83 KB 247 3
رایگان
سوالات آزمون دکترای گروه زبان

سوالات آزمون دکترای گروه زبان

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 2
2.03 MB
رایگان
سوالات آزمون دکترای گروه زبان

سوالات آزمون دکترای گروه زبان

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

2.03 MB
رایگان
ســوالات دکتــری گـــروه هنــــر

ســوالات دکتــری گـــروه هنــــر

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

2.52 MB
رایگان
سوالات دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 93

سوالات دکتری گروه کشاورزی و منابع ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه کشاورزی و منابع طبیعی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلو ...

دانلود 8
1.56 MB
رایگان
سوالات دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 92

سوالات دکترای گروه کشاورزی و مناب ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه کشاورزی و منابع طبیعی از طریق زیر سوالات مربوطه را دانلود نما ...

دانلود 2
839.31 KB
رایگان
سوالات دکترای گروه فنی و مهندسی سال 94

سوالات دکترای گروه فنی و مهندسی س ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه فنی و مهندسی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

1.86 MB
رایگان
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال93

سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سا ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه فنی و مهندسی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 13
782.57 KB
رایگان
سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سال92

سوالات دکتری گروه فنی و مهندسی سا ...

اوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه فنی و مهندسی از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 2
1.86 MB
رایگان
سوالات دکتری گروه علوم پایه سال 94

سوالات دکتری گروه علوم پایه سال 9 ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه علوم پایه از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 2
2.15 MB
رایگان
سوالات دکترای گروه علوم پایه سال 93

سوالات دکترای گروه علوم پایه سال ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه علوم پایه از طریق جدول زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 1
669.77 KB
رایگان
سوالات دکتری گروه علوم پایه سال 92

سوالات دکتری گروه علوم پایه سال 9 ...

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه علوم پایه از طریق زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

662.39 KB
رایگان
سوالات زبان عمومی آزمون دکتری

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون زبان عمومی تمامی رشته ها از طریق زیر سوالات مربوطه را دانلود نماین ...

دانلود 1
423.38 KB
رایگان
سوالات دکتری گروه انسانی سال 92

سوالات دکتری گروه انسانی سال 92

داوطلبین دکترای دانشگاه های سراسری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات آزمون گروه انسانی از طریق زیر سوالات مربوطه را دانلود نمایند.

دانلود 8
1.04 MB
رایگان
سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری سال 93

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ...

داوطلبان شرکت در آزمون استعداد تحصیلی دکتری می توانند برای آشنایی بیشتر با نحوه سوالات از این صفحه آزمون دکترای سال 93 را دانلود کنید.

دانلود 3
734.83 KB
رایگان

بارگزاری