# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Tugboat V1
3.45 MB 566 1
رایگان
2
Boat V1
7.52 MB 292 1
رایگان
3
Statue V1
2.07 MB 274 0
رایگان
4
Statue V1
3.02 MB 304 2
رایگان
5
Statue V1
3.71 MB 302 1
رایگان
6
StandingBaby V2
2.18 MB 332 2
رایگان
7
CrawlingBaby V1
946.94 KB 308 0
رایگان
8
SittingBaby V1
925.56 KB 287 0
رایگان
9
PlayingBaby V1
921.71 KB 268 1
رایگان
10
Statue V1
5.59 MB 342 0
رایگان
11
Luggage V1
1.12 MB 381 0
رایگان
12
Luggage V1
2.95 MB 258 4
رایگان
13
Statue V1
3.30 MB 253 4
رایگان
14
Axe V3
483.71 KB 230 0
رایگان
15
Container V1
2.34 MB 286 0
رایگان
16
Statue V1
1.55 MB 267 0
رایگان
17
Mounted Bear Head V2
2.01 MB 270 0
رایگان
18
Rocket V1
836.12 KB 262 0
رایگان
19
Christ Rio V1
1.18 MB 260 3
رایگان
20
Statue V1
1.35 MB 257 0
رایگان
21
Rocket V1
1.08 MB 265 2
رایگان
22
Statue V1
1.27 MB 260 1
رایگان
23
Boat V2
3.91 MB 281 1
رایگان
24
Container V2
603.67 KB 264 0
رایگان
25
Angel Horn V1
4.67 MB 211 0
رایگان
Tugboat V1

Tugboat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) tugboat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 1
3.45 MB
رایگان
Boat V1

Boat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) boat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
7.52 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

2.07 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 2
3.02 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 1
3.71 MB
رایگان
StandingBaby V2

StandingBaby V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) StandingBaby v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 2
2.18 MB
رایگان
CrawlingBaby V1

CrawlingBaby V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) CrawlingBaby v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

946.94 KB
رایگان
SittingBaby V1

SittingBaby V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) SittingBaby v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

925.56 KB
رایگان
PlayingBaby V1

PlayingBaby V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) PlayingBaby v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
921.71 KB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

5.59 MB
رایگان
Luggage V1

Luggage V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Luggage v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

1.12 MB
رایگان
Luggage V1

Luggage V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Luggage v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 4
2.95 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 4
3.30 MB
رایگان
Axe V3

Axe V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Axe v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

483.71 KB
رایگان
Container V1

Container V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Container v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

2.34 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

1.55 MB
رایگان
Mounted Bear Head V2

Mounted Bear Head V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Mounted Bear Head v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

2.01 MB
رایگان
Rocket V1

Rocket V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) rocket v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

836.12 KB
رایگان
Christ Rio V1

Christ Rio V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Christ Rio V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 3
1.18 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

1.35 MB
رایگان
Rocket V1

Rocket V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) rocket v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 2
1.08 MB
رایگان
Statue V1

Statue V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Statue v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

دانلود 1
1.27 MB
رایگان
Boat V2

Boat V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) boat v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
3.91 MB
رایگان
Container V2

Container V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Container v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

603.67 KB
رایگان
Angel Horn V1

Angel Horn V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) angel horn v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

4.67 MB
رایگان

بارگزاری