# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Fruit V1
442.14 KB 236 0
رایگان
2
Vegetable V1
1.08 MB 263 1
رایگان
3
Vegetable V1
989.41 KB 242 1
رایگان
4
Box Of Chocolates V1
9.37 MB 271 3
رایگان
5
Candy V1
597.52 KB 269 1
رایگان
6
Cupcake V1
3.47 MB 292 6
رایگان
7
Candy Cane V1
1.07 MB 251 3
رایگان
8
Gingerbread Cookie Male V2
1.02 MB 284 1
رایگان
9
SweetPotato V2
1.52 MB 487 1
رایگان
10
Cornucopia Basket With Food V2
14.84 MB 241 0
رایگان
11
Box Of Cereal V3
824.94 KB 479 1
رایگان
12
Ear Of Corn Yellow V2
2.73 MB 235 1
رایگان
13
Ice Cream V1
2.02 MB 285 3
رایگان
14
Cooked Turkey V1
2.92 MB 275 0
رایگان
15
Dessert Pie V3
1.28 MB 217 2
رایگان
16
Birthdaycake V3
1.57 MB 280 0
رایگان
17
Cooked Steak Tbone V1
139.87 KB 271 3
رایگان
18
Rotisserie Chicken V2
831.67 KB 337 3
رایگان
19
CoconutHalf V1
583.91 KB 330 0
رایگان
20
LettuceRomaine V1
2.08 MB 292 1
رایگان
21
Grape
6.88 MB 246 2
رایگان
22
TomatoBeefSteak V1
1.90 MB 240 0
رایگان
23
Watermelon V1
846.56 KB 221 0
رایگان
24
LettuceBibb V1
5.07 MB 312 1
رایگان
25
MushroomButton
1.28 MB 312 0
رایگان
Fruit V1

Fruit V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Fruit v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigge ...

442.14 KB
رایگان
Vegetable V1

Vegetable V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Vegetable v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 1
1.08 MB
رایگان
Vegetable V1

Vegetable V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Vegetable v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 1
989.41 KB
رایگان
Box Of Chocolates V1

Box Of Chocolates V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Box Of Chocolates V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

دانلود 3
9.37 MB
رایگان
Candy V1

Candy V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Candy v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigge ...

دانلود 1
597.52 KB
رایگان
Cupcake V1

Cupcake V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cupcake v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 6
3.47 MB
رایگان
Candy Cane V1

Candy Cane V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) candy cane v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 3
1.07 MB
رایگان
Gingerbread Cookie Male V2

Gingerbread Cookie Male V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Gingerbread cookie male V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No ...

دانلود 1
1.02 MB
رایگان
SweetPotato V2

SweetPotato V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) SweetPotato V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
1.52 MB
رایگان
Cornucopia Basket With Food V2

Cornucopia Basket With Food V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cornucopia Basket with Food v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures ...

14.84 MB
رایگان
Box Of Cereal V3

Box Of Cereal V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) box of cereal v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 1
824.94 KB
رایگان
Ear Of Corn Yellow V2

Ear Of Corn Yellow V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Ear Of Corn Yellow V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mater ...

دانلود 1
2.73 MB
رایگان
Ice Cream V1

Ice Cream V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Ice Cream V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 3
2.02 MB
رایگان
Cooked Turkey V1

Cooked Turkey V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cooked Turkey v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

2.92 MB
رایگان
Dessert Pie V3

Dessert Pie V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Dessert pie v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 2
1.28 MB
رایگان
Birthdaycake V3

Birthdaycake V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) birthdaycake v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

1.57 MB
رایگان
Cooked Steak Tbone V1

Cooked Steak Tbone V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cooked Steak tbone v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mater ...

دانلود 3
139.87 KB
رایگان
Rotisserie Chicken V2

Rotisserie Chicken V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) rotisserie chicken v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mater ...

دانلود 3
831.67 KB
رایگان
CoconutHalf V1

CoconutHalf V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) CoconutHalf v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

583.91 KB
رایگان
LettuceRomaine V1

LettuceRomaine V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) LettuceRomaine v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 1
2.08 MB
رایگان
Grape

Grape

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Grape printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged N ...

دانلود 2
6.88 MB
رایگان
TomatoBeefSteak V1

TomatoBeefSteak V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) TomatoBeefSteak V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

1.90 MB
رایگان
Watermelon V1

Watermelon V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Watermelon V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

846.56 KB
رایگان
LettuceBibb V1

LettuceBibb V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) LettuceBibb v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
5.07 MB
رایگان
MushroomButton

MushroomButton

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) MushroomButton printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.28 MB
رایگان

بارگزاری