Lynda - 3ds Max 2010 Lighting and Rendering with Mental Ray

Lynda - 3ds Max 2010 Lighting a ...

نورپردازی و رندر با پرتوهای ذهنی یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای تجسم تصویر 3D است که تصویر فیزیکی را مورد بررسی قرار می دهد: رندر ray ray در 3ds Max ...

دانلود 4
612.21 MB
رایگان

بارگزاری