پرورش ماهی قزل آلا 80 تنی

پرورش ماهی قزل آلا 80 تنی

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به رو ...

دانلود 3
328.86 KB
1,000 تومان
5.0
پرورش آبزیان

پرورش آبزیان

تکثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پا ...

دانلود 2
682.98 KB
1,000 تومان
1.0
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

استقبال روز افزون مردم از ماهیان زینتی موجب شده که این صنعت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شود....

1.39 MB
1,000 تومان
5.0
احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سرد آبی

احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سرد ...

با افزایش روز افزون جمعیت ، مسئله تأمین غذا و امنیت غذائی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. منابع محدود تأمین غذا، من جمله اراضی کشاورزی و م ...

دانلود 2
588.58 KB
1,000 تومان
تولید ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی

تولید ماهیان گرمابی در استخرهای خ ...

با افزایش روز افزون جمعیت ، مسئله تأمین غذا و امنیت غذائی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. منابع محدود تأمین غذا ، من جمله ، اراضی کشاورز ...

دانلود 2
1.16 MB
1,000 تومان
پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو منظوره - ظرفیت 3 تن

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو ...

محدودیت های موجود در زمینه آب و خاک باعث شده است که بهره برداری دو یا چند منظوره و چند بار از منابع آب همواره مد نظر قرار گیرد که این روش بهره برداری ...

1.26 MB
1,000 تومان
پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو منظوره - ظرفیت 2 تن

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو ...

محدودیت های موجود در زمینه آب و خاک باعث شده است که بهره برداری دو یا چند منظوره و چند بار از منابع آب همواره مد نظر قرار گیرد که این روش بهره برداری ...

1.29 MB
1,000 تومان
1.0
تولید غذاهای جدید شیلاتی

تولید غذاهای جدید شیلاتی

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصاد ...

دانلود 3
2.10 MB
1,000 تومان
5.0

بارگزاری