# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای – کاربرد های بالینی
51.00 MB 518 0
2,000
2
توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای – کاربرد های ویژه
48.28 MB 458 0
2,000
3
تصویر برداری از عصب – کاربرد های بالینی
43.26 MB 445 1
2,000
4
رادیولوژی پایه (رادیولوژی عمومی)
28.59 MB 415 0
2,000
5
سونوگرافی
64.78 MB 586 0
2,000
6
CT اسکن – تکنیک ها و کاربرد ها
44.82 MB 444 0
2,000
7
تصویربرداری اولتراسوند (فراصوت)
55.19 MB 518 2
2,000
8
تصویر برداری اولتراسوند (فراصوت) – کاربرد های پزشکی
51.14 MB 430 0
2,000
9
تصویربرداری پزشکی
32.52 MB 551 2
2,000
10
تئوری و کاربرد های تصویربرداری و آنالیز CT (توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای)
40.79 MB 460 0
2,000
11
تصویربرداری از مغز و اعصاب – روش ها
28.87 MB 510 0
2,000
12
پیشرفت ها در تصویر برداری از مغز
17.83 MB 529 0
2,000
13
تصویر برداری از سینه – جنبه های فنی و مفهوم بالینی
18.30 MB 426 0
2,000
14
تصویر برداری ملکولی
21.37 MB 511 2
2,000
15
تصویربرداری از عصب
16.03 MB 575 0
2,000
16
تصویر برداری مغز و اعصاب برای متخصصین بالینی – ترکیبی از پژوهش و عمل
27.07 MB 426 0
2,000
17
تصویر برداری زیست پزشکی
11.64 MB 472 0
2,000
18
جنبه های کاربردی از اولترا سونوگرافی در انسان ها
17.41 MB 444 0
2,000
19
تصویر برداری عصبی – علم عصب بالینی و شناختی
32.94 MB 575 0
2,000
20
اطلس اوتراسوند (فراصوت) اورژانس
22.49 MB 476 0
2,000
21
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی – کاربرد های تصویر برداری عصبی پیشرفته
9.98 MB 514 1
2,000
22
مرز های نوین تصویر برداری عصبی پیشرفته
15.84 MB 474 1
2,000
23
توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) انسجام نوری (OCT)
37.92 MB 506 0
2,000
24
تصویربرداری پزشکی در طب بالینی
36.62 MB 518 0
2,000
25
فناوری تصویربرداری پزشکی
6.02 MB 611 1
2,000

بارگزاری