# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Ottoman V1
2.45 MB 311 1
رایگان
2
Ottoman V1
547.85 KB 294 0
رایگان
3
Chair V1
3.30 MB 243 2
رایگان
4
Wooden Lawn Chair V2
7.57 MB 497 1
رایگان
5
Table Lamp V2
1.07 MB 289 0
رایگان
6
Traditional Sofa V1
1.32 MB 249 2
رایگان
7
Office Chair V1
2.04 MB 497 0
رایگان
8
Master Bed King Size V2
971.14 KB 275 0
رایگان
9
Sofa Pillow V1
785.60 KB 241 1
رایگان
10
Rocking Chair V1
2.38 MB 251 2
رایگان
11
Bed Pillow V1
409.39 KB 222 0
رایگان
12
Circular Throw Rug V1
2.05 MB 305 0
رایگان
13
Rectangular Rug
754.50 KB 356 2
رایگان
14
Rolling Kitchen Cart V2
691.04 KB 284 1
رایگان
15
Bookshelves V1
1.02 MB 255 0
رایگان
16
Foot Stool V2
1.00 MB 430 1
رایگان
17
Curio Cabinet Glass Front V3
570.21 KB 258 0
رایگان
18
BarStool
460.74 KB 292 1
رایگان
19
Wingback Chair V2
1.19 MB 266 0
رایگان
20
Four Poster Bed Double
794.51 KB 248 0
رایگان
21
Writing Desk V2
1.14 MB 260 4
رایگان
22
Coffee Table
631.87 KB 258 0
رایگان
23
Fish Tank V1
894.28 KB 255 0
رایگان
24
Floor Safe V2
684.44 KB 287 0
رایگان
25
Folding Chair Metal V2
693.42 KB 247 0
رایگان
Ottoman V1

Ottoman V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Ottoman v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 1
2.45 MB
رایگان
Ottoman V1

Ottoman V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Ottoman v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

547.85 KB
رایگان
Chair V1

Chair V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Chair v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigge ...

دانلود 2
3.30 MB
رایگان
Wooden Lawn Chair V2

Wooden Lawn Chair V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Wooden Lawn Chair V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

دانلود 1
7.57 MB
رایگان
Table Lamp V2

Table Lamp V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Table Lamp V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.07 MB
رایگان
Traditional Sofa V1

Traditional Sofa V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Traditional Sofa v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materia ...

دانلود 2
1.32 MB
رایگان
Office Chair V1

Office Chair V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Office Chair v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

2.04 MB
رایگان
Master Bed King Size V2

Master Bed King Size V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Master Bed King Size v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mat ...

971.14 KB
رایگان
Sofa Pillow V1

Sofa Pillow V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Sofa Pillow v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
785.60 KB
رایگان
Rocking Chair V1

Rocking Chair V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Rocking Chair V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 2
2.38 MB
رایگان
Bed Pillow V1

Bed Pillow V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bed Pillow v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

409.39 KB
رایگان
Circular Throw Rug V1

Circular Throw Rug V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Circular Throw Rug v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mater ...

2.05 MB
رایگان
Rectangular Rug

Rectangular Rug

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Rectangular rug printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 2
754.50 KB
رایگان
Rolling Kitchen Cart V2

Rolling Kitchen Cart V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Rolling Kitchen Cart V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mat ...

دانلود 1
691.04 KB
رایگان
Bookshelves V1

Bookshelves V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bookshelves v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.02 MB
رایگان
Foot Stool V2

Foot Stool V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Foot Stool v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
1.00 MB
رایگان
Curio Cabinet Glass Front V3

Curio Cabinet Glass Front V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Curio Cabinet Glass Front v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures N ...

570.21 KB
رایگان
BarStool

BarStool

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) BarStool printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigge ...

دانلود 1
460.74 KB
رایگان
Wingback Chair V2

Wingback Chair V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Wingback Chair v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

1.19 MB
رایگان
Four Poster Bed Double

Four Poster Bed Double

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Four Poster Bed Double printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mate ...

794.51 KB
رایگان
Writing Desk V2

Writing Desk V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Writing Desk V2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 4
1.14 MB
رایگان
Coffee Table

Coffee Table

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) coffee table printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

631.87 KB
رایگان
Fish Tank V1

Fish Tank V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Fish Tank v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

894.28 KB
رایگان
Floor Safe V2

Floor Safe V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Floor Safe v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

684.44 KB
رایگان
Folding Chair Metal V2

Folding Chair Metal V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Folding Chair metal v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mate ...

693.42 KB
رایگان

بارگزاری