# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
پزشکی هسته ای – نیاز مندی ها
76.85 MB 401 0
2,000
2
ملزومات تصویر برداری پزشکی هسته ای
67.51 MB 428 1
2,000
3
راهنمای پزشکی فوتونیک – جلد سوم: درمان ها و بیوفوتونیک پیشرفته
203.52 MB 488 0
2,000
4
راهنمای پزشکی فوتونیک – جلد دوم: تشخیص زیست پزشکی
230.95 MB 429 0
2,000
5
راهنمای پزشکی فوتونیک – جلد اول: اصول، ابزار ها و تکنیک ها
233.46 MB 381 0
2,000
6
پایه پاتوفیزیولوژیک پزشکی هسته ای
52.09 MB 504 0
2,000
7
12 فصل در پزشکی هسته ای
32.47 MB 440 0
2,000
8
رادیوتراپی (پرتو درمانی) کربن - یون: اصول، روش ها، و برنامه ریزی درمان
27.11 MB 569 0
2,000
9
سیستم های تشخیص پرتو نیمه هادی
33.76 MB 339 0
2,000
10
اطلس PET/CT در کودکان بیمار
18.33 MB 551 0
2,000
11
رادیوایزوتوپ ها – کاربرد ها در علم زیست پزشکی
18.98 MB 596 0 5.0
2,000
12
توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) انتشار پوزیترون (پاد الکترون) – جنبه های بالینی و پژوهشی کنونی
15.42 MB 496 0
2,000
13
کاربرد های بالینی SPECT-CT
11.52 MB 423 0
2,000
14
راهنمای مطالعه تکنولوژی پزشکی هسته ای – مرور تکنولوژیست برای قبولی در آزمون های بورد
5.71 MB 480 0
2,000
15
PET و PET / CT راهنمای مطالعه – مروری برای گذراندن آزمون تخصص PET
4.57 MB 420 0
2,000
16
توموگرافی پروب الکترود اتمی محلی – راهنمای کاربر
11.36 MB 539 0
2,000
17
تکنولوژی پزشکی هسته ای – سوالات مروری برای آزمون های بورد
2.48 MB 585 0
2,000
18
توموگرافی تابش پوزیترون
13.94 MB 588 0
2,000
19
پزشکی حوادث تابش – چشم انداز حادثه هسته ای فوکوشیما
4.50 MB 523 0
2,000
20
ملزومات فیزیک و ابزار دقیق پزشکی هسته ای
84.94 MB 514 0
2,000
21
کتاب عملی SPECT/CT در پزشکی هسته ای
13.89 MB 539 0
2,000
22
توموگرافی تابش پوزیترون با توموگرافی کامپیوتری - PET / CT
8.59 MB 522 0
2,000
23
مقدمه ای بر حفاظت در برابر تشعشع
6.13 MB 534 0
2,000
24
سنجش تراکم استخوان برای تکنولوژیست ها
12.02 MB 563 0
2,000
25
فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای
17.20 MB 829 12
2,000

بارگزاری