# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Spider Monkey V1
2.61 MB 281 2
رایگان
2
Cat V1
2.13 MB 269 1
رایگان
3
Lizard V1
2.07 MB 273 0
رایگان
4
Bird Toucan V3
1.66 MB 284 0
رایگان
5
Dog V2
1.92 MB 255 0
رایگان
6
Cat V5
1.54 MB 228 1
رایگان
7
Mandarin Duck V1
1.65 MB 320 1
رایگان
8
Australian Rainbow Lorikeet V1
1.35 MB 242 0
رایگان
9
Canadiangoos V1
4.30 MB 392 0
رایگان
10
Sugar Glider V1
4.31 MB 258 0
رایگان
11
Bird V1
1.41 MB 249 0
رایگان
12
Container V1
910.60 KB 252 3
رایگان
13
Crocodile V1
3.22 MB 208 0
رایگان
14
Amazon Parrot V1
1.46 MB 246 0
رایگان
15
Bird V1
1.35 MB 226 2
رایگان
16
Bird V1
1.57 MB 232 0
رایگان
17
Bird V1
3.04 MB 387 0
رایگان
18
Dog V1
715.08 KB 260 0
رایگان
19
Banjofrog V1
1.80 MB 252 1
رایگان
20
Bird V1
1.50 MB 213 3
رایگان
21
Australian Cockatiel V2
1.51 MB 269 1 5.0
رایگان
22
Cat V1
2.48 MB 242 0
رایگان
23
Dog V1
1.99 MB 249 0
رایگان
24
Dog V1
859.90 KB 278 1
رایگان
25
Fish V1
636.09 KB 238 1
رایگان
Spider Monkey V1

Spider Monkey V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Spider Monkey v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 2
2.61 MB
رایگان
Cat V1

Cat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
2.13 MB
رایگان
Lizard V1

Lizard V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Lizard v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigg ...

2.07 MB
رایگان
Bird Toucan V3

Bird Toucan V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird Toucan V3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

1.66 MB
رایگان
Dog V2

Dog V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Dog v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

1.92 MB
رایگان
Cat V5

Cat V5

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cat v5 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
1.54 MB
رایگان
Mandarin Duck V1

Mandarin Duck V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Mandarin Duck v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

دانلود 1
1.65 MB
رایگان
Australian Rainbow Lorikeet V1

Australian Rainbow Lorikeet V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Australian Rainbow Lorikeet v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures ...

1.35 MB
رایگان
Canadiangoos V1

Canadiangoos V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) canadiangoos v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

4.30 MB
رایگان
Sugar Glider V1

Sugar Glider V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Sugar glider v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

4.31 MB
رایگان
Bird V1

Bird V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

1.41 MB
رایگان
Container V1

Container V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Container v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 3
910.60 KB
رایگان
Crocodile V1

Crocodile V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Crocodile v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

3.22 MB
رایگان
Amazon Parrot V1

Amazon Parrot V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) amazon parrot v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

1.46 MB
رایگان
Bird V1

Bird V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 2
1.35 MB
رایگان
Bird V1

Bird V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

1.57 MB
رایگان
Bird V1

Bird V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

3.04 MB
رایگان
Dog V1

Dog V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Dog v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

715.08 KB
رایگان
Banjofrog V1

Banjofrog V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) banjofrog v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 1
1.80 MB
رایگان
Bird V1

Bird V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Bird v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 3
1.50 MB
رایگان
Australian Cockatiel V2

Australian Cockatiel V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Australian Cockatiel v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mat ...

دانلود 1
1.51 MB
رایگان
5.0
Cat V1

Cat V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cat v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

2.48 MB
رایگان
Dog V1

Dog V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Dog v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

1.99 MB
رایگان
Dog V1

Dog V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Dog v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
859.90 KB
رایگان
Fish V1

Fish V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Fish v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rigged ...

دانلود 1
636.09 KB
رایگان

بارگزاری