# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
راهنمای معلم هدیه های آسمان سال تحصیلی 97-98
1.27 MB 139 0
رایگان
2
راهنمای معلم هدیه های آسمان سال تحصیلی 97-98
1.89 MB 144 0
رایگان
3
راهنمای معلم هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دینی سال تحصیلی 97-98
1.96 MB 163 1
رایگان
4
علوم تجربی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
12.04 MB 152 0
رایگان
5
علوم تجربی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
13.49 MB 148 0
رایگان
6
ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
3.64 MB 161 0
رایگان
7
مطالعات اجتماعی(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا) سال تحصیلی 97-98
6.20 MB 179 1
رایگان
8
فارسی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
5.44 MB 176 1
رایگان
9
مطالعات اجتماعی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
11.51 MB 186 2
رایگان
10
آموزش قرآن (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 96-97
1.94 MB 134 0
رایگان
11
تعلیمات دینی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
2.77 MB 143 3
رایگان
12
علوم تجربی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.85 MB 141 2
رایگان
13
ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.24 MB 166 1
رایگان
14
فارسی (فعالیت های خوانداری) (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
15.46 MB 189 3
رایگان
15
علوم تجربی جلد اول(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
7.57 MB 141 2
رایگان
16
ریاضی جلد دوم( کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
9.19 MB 173 4
رایگان
17
ریاضی جلد اول (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
10.69 MB 167 0
رایگان
18
کتاب کار فارسی (جلد 1) فعایت های نوشتاری-کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
6.23 MB 185 2
رایگان
19
شناخت 2 مفاهیم ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
34.16 MB 152 0
رایگان
20
دانش عمومی2 (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
17.73 MB 167 3
رایگان
21
زبان آموزی و جمله سازی (ناشنوا) سال تحصیلی 97-98
15.56 MB 168 1
رایگان
22
شناخت1 کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
16.18 MB 161 1
رایگان
23
دانش عمومی (3)کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
22.68 MB 136 0
رایگان
24
زبان آموزی و جمله سازی (آسیب دیده شنوایی) سال تحصیلی 97-98
23.43 MB 165 2
رایگان
25
هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) سال تحصیلی 97-98
5.15 MB 171 7
رایگان

بارگزاری