# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
راهنمای معلم هدیه های آسمان سال تحصیلی 97-98
1.27 MB 53 0
رایگان
2
راهنمای معلم هدیه های آسمان سال تحصیلی 97-98
1.89 MB 50 0
رایگان
3
راهنمای معلم هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دینی سال تحصیلی 97-98
1.96 MB 55 0
رایگان
4
علوم تجربی(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
12.04 MB 56 0
رایگان
5
علوم تجربی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
13.49 MB 50 0
رایگان
6
ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
3.64 MB 58 0
رایگان
7
مطالعات اجتماعی(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا) سال تحصیلی 97-98
6.20 MB 52 1
رایگان
8
فارسی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
5.44 MB 65 0
رایگان
9
مطالعات اجتماعی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
11.51 MB 63 2
رایگان
10
آموزش قرآن (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 96-97
1.94 MB 50 0
رایگان
11
تعلیمات دینی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
2.77 MB 50 2
رایگان
12
علوم تجربی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.85 MB 48 2
رایگان
13
ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
8.24 MB 60 0
رایگان
14
فارسی (فعالیت های خوانداری) (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
15.46 MB 60 3
رایگان
15
علوم تجربی جلد اول(کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
7.57 MB 49 2
رایگان
16
ریاضی جلد دوم( کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
9.19 MB 62 2
رایگان
17
ریاضی جلد اول (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
10.69 MB 58 0
رایگان
18
کتاب کار فارسی (جلد 1) فعایت های نوشتاری-کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
6.23 MB 64 2
رایگان
19
شناخت 2 مفاهیم ریاضی (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
34.16 MB 60 0
رایگان
20
دانش عمومی2 (کم توان ذهنی) سال تحصیلی 97-98
17.73 MB 68 2
رایگان
21
زبان آموزی و جمله سازی (ناشنوا) سال تحصیلی 97-98
15.56 MB 53 1
رایگان
22
شناخت1 کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
16.18 MB 56 0
رایگان
23
دانش عمومی (3)کم توان ذهنی سال تحصیلی 97-98
22.68 MB 49 0
رایگان
24
زبان آموزی و جمله سازی (آسیب دیده شنوایی) سال تحصیلی 97-98
23.43 MB 70 2
رایگان
25
هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) سال تحصیلی 97-98
5.15 MB 49 6
رایگان

بارگزاری