آموزش قابلیت های اساسی و کلیدی Excel 2013 / Lynda Excel 2013: Advanced Formatting Techniques

Lynda Excel 2013: Advanced Formatting Techniques
آموزش قابلیت های اساسی و کلیدی Excel 2013

  • کاربرد : آموزش قابلیت های اساسی و کلیدی Excel 2013
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2013

توضیحات

مایکروسافت اکسل (Microsoft Office Excel) دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده است. با استفاده از جدولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و اطلاعات را سازماندهی و همچنین با استفاده از همین داده‌ها، به انجام محاسبات پرداخت و همچنین با استفاده از رسم توابع و نمودارها، به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخت. این برنامه برای محاسبات ریاضی (با قابلیت انجام محاسبات دشوار ریاضی) و ترسیم نمودار به وسیله‌ی ابزارهای گرافیکی نیز به کار می‌رود.در دوره های آموزشی Excel 2013 شما با قابلیت های اساسی و کلیدی این نرم افزار کاربردی قدرتمند آشنا می شوید.

Description

Get simple, powerful tips for making spreadsheet information readable and understandable in Excel 2013. Dennis Taylor shows how to emphasize specific cells with fonts, borders, and color; adjust the positioning of cell contents; format numeric data; and add style and readability to worksheets. You'll also learn how to add pictures to worksheets and discover automation techniques that take the drudgery out of formatting even the largest amounts of data.
Topics include:
Adjusting fonts, cell borders, and fills
Aligning text
Indenting data
Setting special formats for dates, times, phone numbers, zip codes, and more
Creating formats based on formulas with conditional formatting
Applying styles and themes
Adjusting row heights and column widths
Adding background images and pictures
Outlining data
Printing double-spaced data

بخش های فایل

این فایل شامل 52 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 Intro
1 1 Welcome 8.93 MB DOWNLOAD
2 2 Using the exercise files 1.07 MB DOWNLOAD
3 Goodbye 777.01 KB DOWNLOAD
4 Thumbs 13.00 KB DOWNLOAD
01 Controlling fonts, borders, and cell color
5 1 Adjusting fonts, font sizes, and font colors 15.01 MB DOWNLOAD
6 2 Applying underline, strikethrough, subscript, and superscript formatting 9.46 MB DOWNLOAD
7 3 Applying border styles and adjusting gridlines 8.85 MB DOWNLOAD
8 4 Using fill color and patterns for cell backgrounds 9.18 MB DOWNLOAD
9 Thumbs 26.00 KB DOWNLOAD
02 Alignment tools
10 1 Adjusting horizontal and vertical cell alignment 8.16 MB DOWNLOAD
11 2 Creating angled text variations for greater variety and readability 5.19 MB DOWNLOAD
12 3 Indenting data and dollar signs 5.13 MB DOWNLOAD
13 4 Simplifying title adjustments with the Merge & Center button 8.39 MB DOWNLOAD
14 5 Controlling titles and headings with the Wrap Text and Shrink to Fit options 11.51 MB DOWNLOAD
15 Thumbs 23.50 KB DOWNLOAD
03 Adjusting Numeric formats quickly
16 1 Working with numeric formatting options 17.03 MB DOWNLOAD
17 2 Essential numeric formatting keystroke shortcuts 17.56 MB DOWNLOAD
18 3 Setting special formats for dates, times, phone numbers, ZIP codes, etc. 15.57 MB DOWNLOAD
19 4 Building custom numeric formats 15.76 MB DOWNLOAD
20 5 Building custom date formats 16.64 MB DOWNLOAD
21 Thumbs 26.00 KB DOWNLOAD
04 Accentuating dynamic data with conditional formatting
22 1 Creating value-based formatting using logical operators 8.10 MB DOWNLOAD
23 2 Creating value-based formatting using data bars, color scales, and icons 25.50 MB DOWNLOAD
24 3 Creating formats based on formulas 19.89 MB DOWNLOAD
25 4 Conditional formatting in PivotTables 17.79 MB DOWNLOAD
26 Thumbs 26.50 KB DOWNLOAD
05 Tables, styles, and themes
27 1 Working with tables 54.11 MB DOWNLOAD
28 2 Using styles and themes for consistent formatting 15.42 MB DOWNLOAD
29 Thumbs 26.00 KB DOWNLOAD
06 Row, column, and sheet adjustment
30 1 Adjusting single and multiple row heights and column widths without commands 17.68 MB DOWNLOAD
31 2 Working with rows, columns, and sheets 19.82 MB DOWNLOAD
32 3 Working with the Hide and Unhide options 22.21 MB DOWNLOAD
33 Thumbs 26.00 KB DOWNLOAD
07 Other worksheet formatting tools
34 1 Using the multipurpose Format Cells dialog box and the pop-up mini-toolbar 6.34 MB DOWNLOAD
35 2 Applying different formatting styles within the same cell 6.14 MB DOWNLOAD
36 3 Copying formats quickly with dragging techniques and the Format Painter 10.01 MB DOWNLOAD
37 4 Formatting text from Word or the web with the Justify feature 5.76 MB DOWNLOAD
38 Thumbs 23.00 KB DOWNLOAD
08 Displaying data as an outline
39 1 Setting up data for outlining 33.22 MB DOWNLOAD
40 2 Using outlining symbols and levels 9.35 MB DOWNLOAD
09 Adding pictures
41 1 Formatting picture styles 8.12 MB DOWNLOAD
42 2 Adding borders and effects to pictures 9.90 MB DOWNLOAD
43 3 Formatting sparklines for optimum impact 12.66 MB DOWNLOAD
44 4 Using WordArt for formatted titles and headings 6.09 MB DOWNLOAD
10 Specialized power formatting techniques
45 1 Hiding repeating titles in a column to clarify printed output 7.64 MB DOWNLOAD
46 2 Restoring missing title data in a column 19.72 MB DOWNLOAD
47 3 Displaying large values without using formulas 7.48 MB DOWNLOAD
48 4 Creating linked worksheet images 24.31 MB DOWNLOAD
49 5 Formatting column and row titles 4.62 MB DOWNLOAD
50 6 Formatting a list for double-spaced printing 5.44 MB DOWNLOAD
51 Thumbs 23.50 KB DOWNLOAD
11 فایل های تمرینی
52 Ex_Files_Ex13_AdvForTech_TOC 2.19 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری