آموزش چگونگی کار با نرم افزار Word 2011 / Lynda Word for Mac 2011 Essential Training

Lynda Word for Mac 2011 Essential Training
آموزش چگونگی کار با نرم افزار Word 2011

  • کاربرد : آموزش چگونگی کار با نرم افزار Word 2011
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2010

توضیحات

همان طور که می دانید مایکروسافت نسخه ای ویژه از سری نرم افزارهای آفیس خاص سیستم عامل مک را تولید نموده است ، در این کورس آموزشی چگونگی کار با نرم افزار Word 2011 مخصوص Mac را خواهید آموخت .

Description

In Word for Mac 2011 Essential Training, author Maria Langer shows how to create, format, and print a wide variety of documents in Microsoft Word 2011. The course covers building outlines, formatting text and pages, working with headers and footers, using themes and styles, adding multimedia, and more. It also shows how to customize and automate Word 2011, including how to record macros. Exercise files accompany the course.
Topics include:
Navigating the interface
Using the Document Gallery
Inserting, deleting, moving, and copying text
Finding and replacing text
Undoing and repeating actions
Setting paragraph alignment, line spacing, and indentation
Working with cell and tab tables
Applying styles and themes
Adding headers and footers
Inserting images in a document
Building outlines
Tracking changes
Printing documents, envelopes, and labels

بخش های فایل

این فایل شامل 96 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 Introduction
1 0001 Welcome 6.62 MB DOWNLOAD
2 0002 Word processing basics 2.50 MB DOWNLOAD
3 0003 Using the exercise files 640.68 KB DOWNLOAD
01 Understanding the Word Interface
4 0101 Menus, shortcut keys, and toolbars 4.15 MB DOWNLOAD
5 0102 The Ribbon 2.79 MB DOWNLOAD
6 0103 The Toolbox and the Media Browser 2.96 MB DOWNLOAD
7 0104 The Sidebar 1.96 MB DOWNLOAD
8 0105 Document views 8.29 MB DOWNLOAD
9 0106 Navigating windows and documents 12.76 MB DOWNLOAD
02 Working with Files
10 0201 Using the Document Gallery 4.88 MB DOWNLOAD
11 0202 Creating documents 1.99 MB DOWNLOAD
12 0203 Opening, saving, and closing documents 7.40 MB DOWNLOAD
03 Learning the Basics of Text Entry
13 0301 Entering text 4.87 MB DOWNLOAD
14 0302 Inserting and deleting text 2.22 MB DOWNLOAD
15 0303 Using Click and Type to enter text 3.43 MB DOWNLOAD
16 0304 Inserting symbols and special characters 2.76 MB DOWNLOAD
04 Learning the Basics of Text Editing
17 0401 Selecting and editing text 7.71 MB DOWNLOAD
18 0402 Copying and moving text 8.06 MB DOWNLOAD
19 0403 Using the Scrapbook 4.65 MB DOWNLOAD
20 0404 Undoing, redoing, and repeating actions 4.68 MB DOWNLOAD
21 0405 Finding and replacing text 5.83 MB DOWNLOAD
05 Formatting Text Characters
22 0501 Font formatting basics 10.23 MB DOWNLOAD
23 0502 Applying font formatting 7.89 MB DOWNLOAD
24 0503 Using the Font dialog 5.82 MB DOWNLOAD
25 0504 Formatting with the Find and Replace dialog 6.28 MB DOWNLOAD
06 Formatting Paragraphs
26 0601 Paragraph formatting basics 9.51 MB DOWNLOAD
27 0602 Setting justification and line spacing 2.67 MB DOWNLOAD
28 0603 Indenting paragraphs 5.14 MB DOWNLOAD
29 0604 Using list formats 5.97 MB DOWNLOAD
30 0605 Setting paragraph formatting options 5.28 MB DOWNLOAD
07 Working with Tab Tables
31 0701 Understanding tab tables 5.21 MB DOWNLOAD
32 0702 Creating a tab table with the Ruler 5.06 MB DOWNLOAD
33 0703 Creating a tab table with the Tabs dialog 4.32 MB DOWNLOAD
08 Using Styles
34 0801 Understanding styles and themes 2.45 MB DOWNLOAD
35 0802 Applying styles 8.35 MB DOWNLOAD
36 0803 Reformatting with Quick Style sets and themes 3.09 MB DOWNLOAD
37 0804 Modifying styles 4.62 MB DOWNLOAD
38 0805 Creating and deleting styles 4.26 MB DOWNLOAD
09 Using Other Text Formatting Techniques
39 0901 Revealing formatting 4.54 MB DOWNLOAD
40 0902 Using the Format Painter 1.43 MB DOWNLOAD
41 0903 Creating drop caps 3.88 MB DOWNLOAD
42 0904 Using AutoFormat on text 6.27 MB DOWNLOAD
10 Formatting Documents and Sections
43 1001 Setting margins 3.99 MB DOWNLOAD
44 1002 Adding page and section breaks 6.80 MB DOWNLOAD
45 1003 Setting multiple columns 15.08 MB DOWNLOAD
46 1004 Varying page orientation within a document 4.59 MB DOWNLOAD
47 1005 Inserting page numbers 3.24 MB DOWNLOAD
48 1006 Adding watermarks and background images 5.54 MB DOWNLOAD
11 Adding Headers and Footers
49 1101 Using built-in headers and footers 7.04 MB DOWNLOAD
50 1102 Manually creating headers and footers 4.50 MB DOWNLOAD
51 1103 Setting multiple headers and footers in a document 5.02 MB DOWNLOAD
12 Working with Cell Tables
52 1201 Creating a cell table 3.37 MB DOWNLOAD
53 1202 Entering and formatting table text 4.66 MB DOWNLOAD
54 1203 Modifying table structure 5.75 MB DOWNLOAD
55 1204 Using table styles 3.53 MB DOWNLOAD
56 1205 Converting between tab and cell tables 2.60 MB DOWNLOAD
13 Using Borders and Shading
57 1301 Adding borders to text and paragraphs 6.28 MB DOWNLOAD
58 1302 Adding borders to table cells 3.87 MB DOWNLOAD
59 1303 Setting page borders 4.54 MB DOWNLOAD
60 1304 Applying shading 4.86 MB DOWNLOAD
14 Working with Multimedia Elements
61 1401 Using the Media Browser to insert media 3.48 MB DOWNLOAD
62 1402 Inserting media from a file 2.82 MB DOWNLOAD
63 1403 Formatting images 6.43 MB DOWNLOAD
64 1404 Wrapping text around an image 3.41 MB DOWNLOAD
65 1405 Inserting and formatting a text box 4.34 MB DOWNLOAD
15 Using Automatic Text Features
66 1501 Using AutoCorrect and AutoFormat As You Type 8.63 MB DOWNLOAD
67 1502 Using AutoText and AutoComplete 3.75 MB DOWNLOAD
16 Working with Outlines
68 1601 Building an outline 3.70 MB DOWNLOAD
69 1602 Rearranging outline components 3.35 MB DOWNLOAD
70 1603 Viewing outlines 4.04 MB DOWNLOAD
71 1604 Numbering outline headings 5.26 MB DOWNLOAD
17 Using Word's Writing Tools
72 1701 Checking spelling and grammar 9.75 MB DOWNLOAD
73 1702 Using reference tools 4.85 MB DOWNLOAD
74 1703 Inserting footnotes and endnotes 7.92 MB DOWNLOAD
75 1704 Using the Word Count feature 3.08 MB DOWNLOAD
76 1705 Compiling a table of contents 5.46 MB DOWNLOAD
18 Working with Other Users in Word
77 1801 Adding comments 2.65 MB DOWNLOAD
78 1802 Tracking changes 8.71 MB DOWNLOAD
79 1803 Merging and comparing documents 6.48 MB DOWNLOAD
80 1804 Sharing documents with others 2.77 MB DOWNLOAD
19 Creating Letters, Envelopes, and Labels
81 1901 Using letter templates 8.43 MB DOWNLOAD
82 1902 Creating envelopes 6.42 MB DOWNLOAD
83 1903 Creating labels 4.30 MB DOWNLOAD
20 Controlling Privacy and Security
84 2001 Setting Document Security options 9.57 MB DOWNLOAD
85 2002 Using Privacy options 4.05 MB DOWNLOAD
21 Printing Documents
86 2101 Setting Page Setup Options 4.09 MB DOWNLOAD
87 2102 Previewing a document 3.36 MB DOWNLOAD
88 2103 Printing to a printer 4.46 MB DOWNLOAD
89 2104 Printing to PDF 4.50 MB DOWNLOAD
22 Using Macros
90 2201 Using Word's Macro Recorder 10.63 MB DOWNLOAD
91 2202 Understanding macro security 1.74 MB DOWNLOAD
23 Customizing Word
92 2301 Customizing toolbars and menus 6.12 MB DOWNLOAD
93 2302 Customizing Word's shortcut keys 3.64 MB DOWNLOAD
94 2303 Customizing the Ribbon 2.56 MB DOWNLOAD
24 Conclusion
95 2401 Goodbye 552.70 KB DOWNLOAD
25 فایل های تمرینی
96 Ex_Files_Wd2011_Mac_EssT 23.04 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری