# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
MP3 Player V1
735.06 KB 341 0
رایگان
2
Speaker V1
4.33 MB 242 2
رایگان
3
Speaker V1
1.27 MB 214 3
رایگان
4
CEE 7 16 Male Plug V3
573.16 KB 278 3
رایگان
5
USB Micro B Male V3
909.10 KB 258 1
رایگان
6
Kitchen Blender V1
476.12 KB 282 2
رایگان
7
DigitalCamera V3
746.75 KB 271 0
رایگان
8
Remote Control V2
569.31 KB 251 0
رایگان
9
StopLight V1
804.83 KB 253 0
رایگان
10
StudioMicrophone V1
1.60 MB 246 0
رایگان
11
Stereo Headphones V2
786.65 KB 215 0
رایگان
12
Light Switch V1
257.15 KB 252 1
رایگان
13
Cordless Phone V2
904.03 KB 269 0
رایگان
14
Video Camera V1
726.78 KB 239 3
رایگان
15
Computer Mouse V3
595.28 KB 245 0
رایگان
16
SLR Camera V1
1,006.06 KB 241 1
رایگان
17
Computer Keyboard V1
760.58 KB 339 2
رایگان
18
Computer CPU Case V3
367.54 KB 219 1
رایگان
19
Satellite V1
1.70 MB 254 3
رایگان
20
AC Power Strip V2
433.38 KB 210 0
رایگان
21
AltoSaxophone V01
3.32 MB 256 0
رایگان
22
IPad TabletPC V01
181.40 KB 300 0
رایگان
23
Cd Dvd Player V1
605.72 KB 236 0
رایگان
24
Smartphone V1
282.16 KB 239 0
رایگان
25
Laptop Computer V1
591.22 KB 219 0
رایگان
MP3 Player V1

MP3 Player V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) MP3 Player v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

735.06 KB
رایگان
Speaker V1

Speaker V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Speaker v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 2
4.33 MB
رایگان
Speaker V1

Speaker V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Speaker v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No Rig ...

دانلود 3
1.27 MB
رایگان
CEE 7 16 Male Plug V3

CEE 7 16 Male Plug V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) CEE 7 16 Male Plug v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Mater ...

دانلود 3
573.16 KB
رایگان
USB Micro B Male V3

USB Micro B Male V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) USB Micro B male v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materia ...

دانلود 1
909.10 KB
رایگان
Kitchen Blender V1

Kitchen Blender V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) kitchen blender v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

دانلود 2
476.12 KB
رایگان
DigitalCamera V3

DigitalCamera V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) DigitalCamera v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

746.75 KB
رایگان
Remote Control V2

Remote Control V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Remote Control v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

569.31 KB
رایگان
StopLight V1

StopLight V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) StopLight v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

804.83 KB
رایگان
StudioMicrophone V1

StudioMicrophone V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) StudioMicrophone V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materia ...

1.60 MB
رایگان
Stereo Headphones V2

Stereo Headphones V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Stereo Headphones v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

786.65 KB
رایگان
Light Switch V1

Light Switch V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Light Switch v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 1
257.15 KB
رایگان
Cordless Phone V2

Cordless Phone V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Cordless Phone v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

904.03 KB
رایگان
Video Camera V1

Video Camera V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Video camera v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials N ...

دانلود 3
726.78 KB
رایگان
Computer Mouse V3

Computer Mouse V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Computer Mouse v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

595.28 KB
رایگان
SLR Camera V1

SLR Camera V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) SLR Camera V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

دانلود 1
1,006.06 KB
رایگان
Computer Keyboard V1

Computer Keyboard V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Computer Keyboard V1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

دانلود 2
760.58 KB
رایگان
Computer CPU Case V3

Computer CPU Case V3

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Computer CPU Case v3 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materi ...

دانلود 1
367.54 KB
رایگان
Satellite V1

Satellite V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Satellite v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No R ...

دانلود 3
1.70 MB
رایگان
AC Power Strip V2

AC Power Strip V2

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) AC Power Strip v2 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

433.38 KB
رایگان
AltoSaxophone V01

AltoSaxophone V01

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) AltoSaxophone v01 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

3.32 MB
رایگان
IPad TabletPC V01

IPad TabletPC V01

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) iPad TabletPC v01 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

181.40 KB
رایگان
Cd Dvd Player V1

Cd Dvd Player V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) cd dvd player v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials ...

605.72 KB
رایگان
Smartphone V1

Smartphone V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) smartphone v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Materials No ...

282.16 KB
رایگان
Laptop Computer V1

Laptop Computer V1

Format: OBJ, STL (.obj, .stl) Laptop Computer v1 printable, low poly model. Geometry Polygon mesh Polygons 10,000 Vertices 10,000 Textures No Material ...

591.22 KB
رایگان

بارگزاری