# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
The Gnomon Workshop - Houdini Fast Track Vol 1 Fundamentals
4.30 GB 6 0
رایگان
2
آموزش اصول و مبانی رندر در مودو
557.31 MB 121 5
رایگان
3
آموزش ساخت کاراکتر با استفاده از بلندر
630.88 MB 141 6
رایگان
4
Digital Tutors - Creating a Production Ready Character in Blender
7.20 GB 69 0
رایگان
5
Digital Tutors - Introduction to Collisions in Houdini
402.28 MB 41 3
رایگان
6
Digital Tutors - UV Mapping Workflows in Blender
238.21 MB 40 1
رایگان
7
Digital Tutors - Taking Skin Textures from Good to Great in MARI
959.52 MB 39 0
رایگان
8
Digital Tutors - Blend Shape Workflows in Mudbox and Maya
1.01 GB 37 1
رایگان
9
Lynda - Architectural Rendering with Rhino and V-Ray
2.62 GB 6 3
رایگان
10
Digital Tutors - Creating a Procedural Terrain in Houdini
2.21 GB 35 6
رایگان
11
Digital Tutors - Bringing Your Designs to Life with 3D Printing in Blender
1.68 GB 46 0
رایگان
12
Digital Tutors - Learning to Work Quickly and Efficiently in Rhino
1.81 GB 40 4
رایگان
13
Digital Tutors - A VFX Environment In Mari And Nuke
987.67 MB 49 3
رایگان
14
Digital Tutors - Scripting With Python In Houdini
737.37 MB 50 1
رایگان
15
Digital Tutors - Environment Prep for Production in MARI
7.73 GB 39 0
رایگان
16
Digital Tutors - Creating a Sci-Fi Gun in Blender
2.57 GB 35 0
رایگان
17
Digital Tutors - Your First Day in Blender
541.12 MB 41 3
رایگان
18
Digital Tutors - Complex Surface Modeling in Rhino
3.08 GB 45 2
رایگان
19
Lynda - Blender UV Mapping
482.64 MB 47 8
رایگان
20
Digital Tutors - Essential Strategies for Hand Painting Textures in MARI
2.72 GB 31 0
رایگان
21
Digital Tutors - Simulating Realistic Melting Wax in RealFlow
749.80 MB 43 0
رایگان
22